Skip to content
Đồ án cuối kì
Share
Explore

Private API

Customer

Auth /auth

POST /auth/login → đã test
GET /auth/refresh → đã test
POST /auth/reset_password - yêu cầu thay đổi password
POST /auth/new_password - thay đổi password

Customer /customer

Tất cả API bên dưới đều cần gửi
headers
x-access-token

POST /customer/password → đổi mật khẩu

Account

GET /customer/accounts → đã test
GET /customer/accounts/:account_number → đã test
POST /customer/accounts → đã test
DELETE /customer/accounts/:account_number → đã test
PUT /customer/accounts/:account_number→ đã test

Receiver

GET /customer/receivers → đã test
GET/customer/receivers/:_id → đã test (id là receiver id)
POST /customer/receivers
→ test done
PUT /customer/receivers/:_id
→ đã test
DELETE /customer/receivers/:_id → đã test

DEBT LIST

GET /customer/debt_list → đã check 1 tài khoản
GET /customer/debt_list/:_id
→ đã test
POST /customer/debt_list → check, đã test
PUT /customer/debt_list/:id → cancel nhắc nợ,
DELETE /customer/debt_list/:id
→ điều kiện là phải cancel

User

GET /customer/customers/:account_number
→ nhận thông tin user theo account_number →
đã test
GET /customer/customers/:account_number?bank=”NKL Bank” → nhận thông tin user theo account_number và bank →
đã test

Bank

GET /customer/banks
→ tra cuu danh sach ngan hang

Transaction

GET /transaction/request
→ yêu cầu lệnh chuyển tiền → đã check
POST /transaction/transfer
→ chuyển tiền → đã check
POST/transaction/pay_debt/
→ thanh toán nợ → đã check
GET /transaction/histories/:account_number
→ lịch sử giao dịch của số tài khoản

POST /transaction/save
POST /transaction/withdraw

Notification

GET /customer/notification?ts=${ts}
lấy notification
let ts = 0;
function getNotification(){
const instance = axios.create({
baseURL: 'http://localhost:3000/customer/',
timeout:20000, // 20s
headers: {
'x-access-token': accessToken
}
});
const url = `notification?ts=${ts}`;
instance.get(url)
.then((res)=>{
if(res.status === 200){
console.log(res.data)
ts = res.data.return_ts;
}
})
.then(()=>{
getNotification();
});
}
TRả về
200:
{
user_id,
is_seen: false,
type: // loại thông báo [”
content: nội dung thông báo
create_at: thời gian tạo thông báo,
}

POST /customer/notification

gửi kèm accesstoekn trong header
→ các notification chuyển trạng thái thành đã xem, sẽ không get thêm nữa

DELETE /customer/notification
→ các notification sẽ ẩn đi, gọi api sẽ không thấy nữa

Admin

POST /admin/employees → tạo employee
POST /admin/admins → tạo admin
POST /admin/customers → tạo customer
GET /admin/employees → lấy hết danh sách nhân viên
GET /admin/customers → danh sách nngườidungf
GET /admin/users → lấy danh sách tất cả user trong hệ thống, nếu customer sẽ có thể tài khoản .
DELETE /admin/employees/:user_id → xóa người nhân viên
DELETE /admin/customers/:user_id → xóa người dùng
GET /admin/partners/MPBank ← tên ngân hàng
GET /admin/all_partner → danh sách ngân hàng.

Employee

POST /employee/customers
→ tạo customer →
Đã test
GET /employee/customers?email=”email”
→get nguoi dùng bằng email
GET /employee/accounts/histories/:account_number
→ lịch sử giao dịch của một tài khoản
POST /employee/accounts/:account_number
→nạp tiền vào 1 tài khoảnWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.