Skip to content
Đồ án cuối kì
Share
Explore

icon picker
Docs API

End point

Method

GET /:accountNumber

Des: Nhận thông tin của tài khoản nếu tìm thấy

Request

Headers
timestamp: sử dụng (Date.now() / 1000) hoặc (moment.unix())
security_key: // your security
hash: chuỗi hash từ (timestamp + accountNumber + security_key) dùng thuật toán sha256 và định dạng hex
Có thể sử dụng phương thức createHash từ thư viên crypto có sẵn trong Node.js nếu bạn cũng dùng Node.js

Response

Thông tin về tài khoản nếu tồn tại tài khoản đó trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng.

POST /transfer

Des: Nộp tiền vào tài khoản

request

BODY
data: {
source_account: 'số tài khoản nguồn',
destination_account: 'số tài khoản đích',
source_bank: 'tên ngân hàng gửi',
description: 'lời nhắn',
feePayBySender: 'true or false',
fee: ,
amount: 'số tiền chuyển',
},
signature: // chữ kí RSA theo thuật toán sha256 và định dạng hex, kí vào phần data.
HEADERS
{
timestamp: ()/1000 or moment.unix(),
security_key:,
hash: tương tự ở trên
}

Mã nguồn ví dụ

const moment = require('moment');
const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');
const Bank = require('../models/schema/bank');

/**
* request info
* header = {
* timestamp
* security_key
* hash
* }
* GET /public/:account_number
*
*/

// ở đây là private key RSA của mấy bạn
const private_key = `-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nMIICWwIBAAKBgQCdVTZf1j7wafF7lbvOozMj6uydy7BCY75cSIlGnJbKvRPCEbci\nvxE8PH+pJJ5/k/DGFjY7XSRqzqyCzm0LnvV+57/u/7hXBlpcm+ft2felIIXc/hFS\nID0EACtBnlVtXnJ+38Xlh96sE0ABjGmDXUXKyQ7BEhqumd4iG2Yuhh3s+QIDAQAB\nAoGAB2OnKB0h25y+MLW5mlzj2/3+mvKkFpokqKTnfZ+BHYh/0w+N8F3U62VUAZes\nsgU6u7LzXRpkyXdndsVHLdKLaRWTTHILkmfFHMts10jMX6/2aKvi2x+4lRP1RMBI\nsaTLOqgVFBI8bW+A8dHwce+CorO10x3xq/y0JFjqaE1S+lkCQQDJctCt5ALzKyUH\n75k6v0Eqmr2c0HsSJeSxA8oPq7377WnlV1fRxIExCFNwF1y4S7HH3LI/pX1Mef2k\n/MXsl7IbAkEAx/Ahs3h4ZGY6sZvzrLjuqWSqasYpgzgoab1yxUTjU3n7ldEudFsR\ncGh5eR4YrOnx4rYQgTem3+10DWMnFVeuewJAfZPbTmszA49DuFy+MocDAqIPzW+R\nKNECbO6lyXsQJbnsJ5F5J0TOHFjKWrfVjvVwz9xeKZrqLwBlA7KnV0OBPQJAKCtf\nqf4nOgyr+CkcAPS6xn+6GW+swXdT70Knv2iCv6+/Uy9OxQPS8iGbXjEkxgDOnzzy\n/fMfbNf5PANSw9/05wJAecNvZPfNiCKene4HiWQgziONksof2aB5g2TRSwYpz83R\nUu2hb3bfD9/N7DT3qab+n+s4u7x+4kdz8GrZNuMCZw==\n-----END RSA PRIVATE KEY-----`;

const baseURL = 'https://s2q-ibanking.herokuapp.com';

const getInfo = async (account_number) => {
let timestamp = moment().unix();
let security_key = "test1"; // security_key cua you
let _data = JSON.stringify(account_number);
try {
let response = await axios({
method: 'get',
url: `public/${account_number}`,
baseURL: baseURL,
headers: {
timestamp,
security_key,
hash: crypto.createHash('sha256').update(timestamp + _data + security_key).digest('hex')
}
});
console.log(response.data);
} catch (error) {
console.log(error);
}
}

getInfo('1601399422');
// POST /public/transfer
const sendMoney = async (account_number, amount) => {
let timestamp = moment().unix();
let security_key = "test1";
let data = {
source_account: '12345',
destination_account: account_number,
source_bank: 'test1',
description: 'B abc',
feePayBySender: true,
fee: 3300,
amount
};
let _data = JSON.stringify(data);
try {
// create signature
let privateKey = private_key.replace(/\\n/g, '\n');
let signer = crypto.createSign('sha256');
signer.update(_data);
let signature = signer.sign(privateKey, 'hex');

// send request
let result = await axios({
method: 'post',
url: 'public/transfer',
baseURL: baseURL,
headers: {
timestamp,
security_key,
hash: crypto.createHash('sha256').update(timestamp + _data + security_key).digest('hex')
},
data: {
data,
signature,
}
});
console.log(result.data);
} catch (error) {
console.log(error.response.status);
console.log(error.response.message);
}
}

sendMoney('1596891106', 10000);

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.