Web Service

Web Service là cái chi chi ???
Các ứng dụng ngày này, ta thấy đều là sự kết hợp của nhiều loại ứng dụng khác nhau.
Ví dụ: Hệ thống thanh toán tiền nước online, người dùng ở nhà đăng nhập vào hệ thống. Nhập số tài khoản và số hoá đơn và thanh toán. Để làm được điều đó hệ thống phải đi vào internet kết nối tới hệ thống của nhà máy nước, từ mã số hoá đơn lấy ra số tiền và số tài khoản thanh toán của nhà máy nước. Sau đó tới hệ thống của ngân hàng, thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của người dùng sang tài khoản của nhà máy nước. Những việc trên đều là được thực hiện bằng máy (nếu con người can thiệp vào thì chả sinh ra cái hệ thống này chi cho rách việc 🙄). Vậy làm sao mà các ứng dụng trên liên kết, nói chuyện được với nhau ???
Ta thấy cád ứng dụng được xây dựng trên các ngôn ngữ lập trình khác nhau,được host trên các hệ điều hành khác nhau làm sao mà chung có thể giao tiếp được với nhau đây ?
Vấn đề đặt ra là có một chuẩn giao tiếp chung danh cho tất cả ứng dụng trên mạng internet. Yêu cầu của chuẩn giao tiếp này là:
Cần một giao thức chung để mấy có thể hiểu được và giao thức chung này phải độc lập với môi trường phát triển và ngôn ngữ lập trình.
Cần một ngôn ngữ chung để truyền tải dữ liệu giữa các máy. Và nó cũng phải độc lập với môi trường và ngôn ngữ. Nó còn phải là một chuẩn dữ liệu dựa trên mã nguồn mở. (JSON, XML ...)
Dịch vụ của các thành phần muốn giao tiếp với nhau phải có một phương pháp để người khác có thể truy cập vào dịch vụ này.
→ Ta cần web service để các ứng dụng nội bộ có thể giao tiếp với nhau và với các ứng dụng của người khác. Mà để giao tiếp thì cần ngôn ngữ (Tiếng Anh 😌) chung với nhau. Ngôn ngữ này chính là web service.
Có nhiều loại web service
SOAP → xử dụng XML
RESTful API → xử dụng JSON, dựa trên nền tảng của network →
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.