Feathers

$ npm install -g @feathersjs/cli
$ mkdir feathers-chat
$ cd feathers-chat
$ feathers generate app
Chọn JS or TS
chọn tên cho project - enter để lấy tên thư mục
description cho app
tên folder để chưa file source, mặc định là src
chọn package manager (npm or yarn)
chọn dạng kết nối → chat → REST với REaltime via socket
TEsting framework ? Mocha + assert hay Jest
App có authentication không
dạng code convension (ESlint)
cách authentication (Oauth, local, ...)
name của entity
→ chọn db mongo
đường dẫn
mongodb+srv://admin:admin@cluster0-0ssna.mongodb.net/feathers?retryWrites=true&w=majority
$ npm start
Cấu trúc thư mục
config/
default.json chứa các tùy chỉnh cơ bản của webservice
production.json chưa các tùy chỉnh khi ứng dụng ở chế độ production NODE_ENV = production
public/ chứa các static file, index.html để hiển thị khi vào trang chính của server
src/
hooks/ chưa các hooks của feather
services/ chưa các service do feather generate ra
users/ là service được tạo ra để đăng kí và phân quyền user
users.class.js là service class
users.hook.js là các hook của service này
users.service.js dùng để đăng kí service này trên trang ứng dụng của feathers
middleware/
models/ chưa các file định nghĩa model trong db
users.model.js setup user collection
app.js
app.hooks.js đăng kí các hook dùng cho các service
authentication.js , setup phần phân quyên cho ứng dung
channels.js setup event channels dành cho socket ..
index.js load và start app
test/
services/ services test
users.test.js các test cơ bản của user service
app.test.js test các trường hợp cơ bản như index page hay 404
authentication.test.js test cho phần phân quyền
Services
Service là một object hoặc class thực hiện implements một method nào đó. tạo một interface để kết nối với các dữ liệu như
đọc hoặc ghi vào db
thao tác filesyss\
gọi API khác
gọi các services khác như
gửi email
thực hiên payment
location, weather
Các service method là các hàm CRUD mà một service có thể có. bao gồm
find → find toàn bộ data hoặc một phần thõa query
get → get 1 data bằng id
create → tạo data mới
update → update bằng cách thay thế hoàn toàn cái mới
patch → update 1 phần bằng cách merger với cái đã có
remove →
class MyService {
async find(params) {}
async get(id, params) {}
async create(data, params) {}
async update(id, data, params) {}
async patch(id, data, params) {}
async remove(id, params) {}
}

app.use('/my-service', new MyService());
id → unique identifier of data
data → data được send bởi user dùng cho create, update, patch
params (optional) → các params thêm như là để auth or query
VD REST API
0
Search
service.find({ query: {} })
GET
/messages
1
service.find({ query: { unread: true } })
GET
/messages?unread=true
2
service.get(1)
GET
/messages/1
3
service.create(body)
POST
/messages
4
service.update(1, body)
PUT
/messages/1
5
service.patch(1, body)
PATCH
/messages/1
6
service.remove(1)
DELETE
/messages/1
There are no rows in this table
6
Count
Đăng kí service với app
app.use(’messages’, new MessageService());
Để nhận service object và sử dụng các service method
const messageService = app.service('messages');
const messages = await messageService.find();
Service Events
Service sau khi được đăng kí với app sẽ thành một NodeJS EventEmitter sẽ gửi event và data . Event sẽ được lắng nghe bằng cách
app.service(’messages’).on(’eventName’, data => {});
Tạo thêm serviec
feathers generate service
kind of service → mongoose luôn
name of sservice→ messages
path: → /messages
required auth ? → yes
Config lại service User thêm avatar
chỉnh lại các service ta vào ....class.js
ta chỉnh service user.class.js
...
Hook
Ta thấy ta có thể thêm các hàm process vào service để tủy chỉnh ứng dụng
Nhưng có nhiều trường hợp, ta cần một hàm chạy trong nhiều service
Ví dụ authen tất cả các service xem user có quyền sử dụng hay không
Hoặc thêm trường thơief gian vào tất cả dữ liệu ta thêm
Nếu tùy chỉnh bằng các hàm trong services ta sẽ phải làm đi làm làm công đoạn thêm hàm với mỗi service
→ HOOK
hook là một middlerware function được đăng kí vào các giai đoạn before, after, error của các service methods/
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.