Skip to content
Dự án hệ thống quản trị BigHolding
Share
Explore
Kế hoạch tổng thế

icon picker
ODOO WORK MANAGEMENT - PROJECT

Overview Plan
2
Fase
MAIN TASK
DETAIL
PIC
Support
Start Date
Done Date
Status
LINK/OUT PUT
KICKOFF
1
HỌP KICK OFF
1
Ban CN và Ban KH họp kick off và đưa ra phương án triển khai, timeline hành động cho dự án hoàn thiện công cụ quản lý công việc trên Odoo
Hùng
Dũng
Đô
Hiền
3/15/2024
3/15/2024
Done
Bản timeline hành động
INPUT ODOO
3
THU THẬP DỮ LIỆU
1
Thu thập 100% các quy trình vận hành và báo cáo của đặc thù của khối OBD Ads, P&L, BP
Hùng
An
Hiền
Đô
3/18/2024
3/23/2024
Todo
Bộ tài liệu mẫu Ver 1 quy trình vận hành và báo cáo của nhân sự tập đoàn
THIẾT KẾ GIẢI PHÁP ODOO
1
Thiết kế công cụ trên Odoo thiết lập giải pháp đáp ứng các nhu cầu đã thu thập
Dũng
Dũng
3/15/2024
3/23/2024
Todo
Bộ công cụ Odoo work Ver 1 thay thế Base we work hiện tại (chứa các dữ liệu vận hành cần thiết)
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DATA WAREHOUSE
1
Build Data Center chứa dữ liệu của Data Warehouse
Dũng
Dũng
3/18/2024
3/23/2024
Todo
Bộ công cụ Odoo work Ver 1 thay thế Base we work hiện tại (chứa các dữ liệu vận hành cần thiết)
DB CLONE (D.W TEMPORARY)
2
HỆ THỐNG LẠI DỮ LIỆU
2
Order Ban Công nghệ hệ thống lại toàn bộ dữ liệu sử dụng làm báo cáo
Đô
Hùng
3/25/2024
3/30/2024
Doing
Kết nối thành công, ổn định, truyền dữ liệu chính xác đầy đủ từ Database của Odoo về Data Warehouse tạm thời
Kéo về kho dữ liệu đã yêu cầu
Dũng
Dũng
4/1/2024
4/17/2024
Todo
Kết nối thành công, ổn định, truyền dữ liệu chính xác đầy đủ từ Database của Odoo về Data Warehouse tạm thời
REPORT/DASDBOARD
3
HOÀN THIỆN CÔNG CỤ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ BÁO CÁO VER 1
2
Thiết kế các Report theo yêu cầu đã thu thập
Đô
Hùng
4/1/2024
4/25/2024
Todo
Các báo cáo vận hành đáp ứng nhu cầu quản lý công việc và theo dõi hiệu suất nhân sự của các BU thay thế Base we work
Nhúng trên Odoo và setup phân quyền, tần suất, cập nhật, gửi tự động
Dũng
Dũng
4/10/2024
4/28/2024
Todo
Các báo cáo vận hành đáp ứng nhu cầu quản lý công việc và theo dõi hiệu suất nhân sự của các BU thay thế Base we work
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1
Thực hiện quay video hướng dẫn sử dụng các chức năng module quản lý kế hoạch, công việc và chức năng module báo cáo
An
Đô
4/20/2024
4/30/2024
Todo
Hoàn thiện 100% các video hướng dẫn sử dụng bằng video cho các module mới
1
1
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.