DAT Product Management
Share
Explore
DAT Product Management
Để cho khách hàng tự đặt chế độ Tự động đồng bộ
Không cho chạy APP cũ
Sửa Server, reject các gói tin APP version cũ
Xử lý phiên theo BKS, tránh lẫn lộn
????
????
Ghi nhận thông tin phiên học của giáo viên
TÍnh tổng thời gian, số phiên của 1 GV

Add task
Tasks 3
0
Summary
Assignee
Status
Due date
There are no rows in this table
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.