Skip to content
Phyra Education
Share
Explore

icon picker
Sessions Tracker


Session Tracker
0
Search
LI109a: Buổi 1
Học sinh ôn tập lí thuyết về định luật Ôm, đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. Học sinh làm các bài tập vận dụng định luật Ôm.
LI109a: Buổi 2
Học sinh ôn tập lí thuyết về sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố và các loại biến trở. Học sinh làm bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn.
LI109b: Buổi 1
Học sinh ôn tập lí thuyết về Điện từ học từ bài 21 đến bài 26.
LI109b: Buổi 2
Học sinh ôn tập lí thuyết về Điện từ học từ bài 27 đến bài 35.
LI109a: Buổi 3
Học sinh ôn tập lí thuyết và làm bài tập về công suất điện và điện năng.
LI109a: Buổi 4
Học sinh ôn tập lí thuyết và làm bài tập về định luật Jun-Lenxơ. Học sinh học về an toàn điện và ôn tập chương điện học.
LI281: Buổi 1
Học sinh hoàn thành các bài trong phiếu Áp suất
LI109a: Buổi 1
Nội dung
Học sinh ôn tập lí thuyết về định luật Ôm, đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. Học sinh làm các bài tập vận dụng định luật Ôm.
Bắt đầu
7/21/2021, 9:30 PM
Kết thúc
7/21/2021, 10:30 PM
Video buổi học
Tham gia lớp học
Gửi Google Calendar
Gửi lịch

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.