(đã xong) Lịch trực phòng máy

Hướng dẫn sử dụng

01 Thay đổi ngày

Loading…

02 Tạo khung giờ

Loading…

03 Nhập thông tin lớp

Loading…

04 Xóa thông tin lớp

Loading…

05 Nhập thông tin người trực

Loading…

Mẫu khi in

image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.