DriverX PRD
Share
Explore

icon picker
Tổng quan Cơ sở đào tạo

Tài liệu này mô tả các nghiệp vụ của một cơ sở đào tạo, từ đó có thể xây dựng một nền tảng trực tuyến cho Cơ sở đào tạo quản lý, điều hành công tác đào tạo lái xe, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ tới học viên và giáo viên

Các quy định cần tuân thủ

Ngành GVVT

Văn bản chung
Nghị định
ngày 01 tháng 7 năm 2016
ngày 08 tháng 10 năm 2018
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2018
Thông tư:
12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2017
38/2019/TT-BGTVT ngày 8 tháng 10 năm 2019
01/2021/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2021
04/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 4 năm 2022
19/VBHN-BGTVT ngày 09 tháng 06 năm 2022

Văn bản hướng dẫn

Ngành LĐXH


Các mô hình hoạt động

Mô hình tập trung
Toàn bộ cơ sở vật chất, xe tập lái, giáo viên, khoá học, học viên được quản lý tập trung một mối duy nhất
Mô hình chi nhánh
Thành lập chi nhánh, mỗi chi nhánh toàn quyền quản lý xe tập lái, giáo viên riêng, mở khoá học và tuyển sinh học viên riêng, quản lý đào tạo trên cơ sở các dữ liệu riêng đó, vẫn
Mô hình sở hữu 100%
Giáo viên làm việc theo HĐLĐ, trả lương
Xe sở hữu 100%
Tuyển sinh 100% hoặc theo cơ chế giới thiệu của giáo viên
Mô hình giáo viên liên kết
Giáo viên hoạt động động lập
Không nhận lương cứng
Hồ sơ giáo viên đăng ký về Cơ sở đào tạo
Giáo viên có xe hoặc không có xe
Xe tập lái

Các đối tượng quản lý

Xe tập lái
Giáo viên dạy lái
Thiết bị DAT
Cabin
Khoá học
Học viên

Optional

Sân tập lái
Phòng học
Thiết bị giảng dạy

Nghiệp vụ

Quản lý giáo viên

Phân loại giáo viên
Giáo viên lý thuyết
Giáo viên thực hành
Giáo viên LT + Thực hành
Nghiệp vụ:
Tuyển mới giáo viên
Cập nhật thông tin giáo viên
Chấm dứt hợp đồng lao động giáo viên
Tuyển lại giáo viên

Quản lý xe tập lái


Tuyển sinh

Hợp đồng đào tạo
Cập nhật hồ sơ học viên
Quản lý việc thu phí

Quản lý khoá học và đào tạo

Mở khoá
Chốt số lượng học viên
Khai giảng
Lập kế hoạch giảng dạy
Cập nhật, theo dõi tiến trình đào tạo

Theo dõi tiến độ đào tạo


Phân công, điều động giảng dạy


Một số số liệu quan trọng

Số cơ sở đào tạo trong cả nước
Số học viên đào tạo hàng năm


Customer Insight

Các đối tượng các Cơ sở ĐTLX cần quản lý

Xe tập lái
Giáo viên dạy lái
Khoá học
Học viên
Tiến độ đào tạo
Phân công giảng dạy

Mô hình chi nhánh, giáo viên liên kết

Mô tả

Mô hình chi nhánh
Một nhóm chủ đầu tư cùng hoạt động với Cơ sở đào tạo, nhưng hạch toán riêng, từ quản lý giáo viên, xe tập lái, mở khoá, học viên riêng
Gần như hoạt động độc lập,
Mô hình giáo viên liên kết:
Một nhóm chủ đầu tư xe tập lái, giáo viên riêng, tự tuyển sinh học viên, nhưng mở khoá chung

Các đối tượng người dùng hệ thống

Người dùng Admin
Người dùng phòng đào tạo (giáo vụ)
Người dùng bộ phận tuyển sinh
Bộ phận quản lý xe
Giáo viên
Học viên

Các logic, quy định quản lý cần tuân thủ

Quy định chung

xe tập lái cần phải được cấp giấy phép tập lái (Sở GTVT cấp), giấy phép có thời hạn (theo thời hạn đăng kiểm xe)
Giáo viên dạy lái phải đủ điều kiện
Bằng cấp


Theo Thông tư 12 (quy định cũ)

Một khoá được mở khi các xe, giáo viên phải đáp ứng được cho kế hoạch đào tạo của khoá

Theo Thông tư mới (dự kiến áp dụng 2024)

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.