หลังบ้าน


กรอกข้อมูล Tracking
2
ชื่อลูกค้า
*
ขนส่ง
*
อื่นๆ
เลขพัสดุ
*
วันที่
*
INV
Responses won't be saved because this doc is in play modeSubmit

ข้อมูลเลขพัสดุ
2
ชื่อลูกค้า
ขนส่ง
เลขพัสดุ
อื่นๆ
วันที่
INV
Image 7
1
คุณซูไฮมีน เหร่าหมัด
Flash Express
TH6701432T7X8H
06/05/2023
2
คุณธนภูมิ ยอแซฟ
Flash Express
TH2101432XMD0B
06/05/2023
3
คุณฤกษ์ศักดิ์ ศรกาญจน์
Flash Express
TH0116432S9X5A
06/05/2023
4
คุณกิตติยา มณีเชษฐา
Flash Express
TH5401432SPT9B
06/05/2023
5
บริษัท เต่าแดง มิวสิค จำกัด
Flash Express
TH0111433N7N5A
06/05/2023
6
จ.ส.อ.ธีรยุทธ กลิ่นเทศ
Flash Express
TH470443A45N5F
08/05/2023
7
คุณนัทพันธุ์ วารุณศาสตร์
Flash Express
TH010343EECW6D
09/05/2023
8
K.Cheryl Tamayo
Flash Express
TH014243EEK13C
09/05/2023
9
คุณ เตชิต ธนากิตติศักดิ์
Flash Express
TH010743EDMK0C
09/05/2023
10
คุณฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ (ลค.ครูสัญ)
Flash Express
TH011343F0MB5G
09/05/2023
11
คุณ สุธี สุวงศ์วัฒนากุล
Flash Express
TH020443PGUR6N
11/05/2023
12
คุณ จักรพงษ์ ชัยตระกูลทอง
Flash Express
TH020143PGZ06C
11/05/2023
13
ร้านเจริญซีฟู้ด
Flash Express
TH700343PH5Y9C
11/05/2023
14
คุณ วัตโชติ อนันตเมฆ
Flash Express
TH700143PHB62K
11/05/2023
15
คุณ พงศกร สีดาโคตร
Flash Express
TH290143PHHA4F
11/05/2023
16
คุณ นที​ คง​บรรจง
Flash Express
TH014043PGJ51B1
11/05/2023
17
คุณ ณัฐพล คมขำ
Flash Express
TH500143T7557D
12/05/2023
18
K.Sumisa Chamni
Flash Express
TH040143T7QU0M
12/05/2023
19
บริษัท อัพมิวสิคสโตร์ จำกัด
Flash Express
TH014843X1SX3B
13/05/2023
20
คุณเจริญเวช เทพรักษา
Flash Express
TH680143X1JZ9B
13/05/2023
21
คุณ ณัฐสิทธิ์ เอี้ยวเหล็ก
Flash Express
TH720443WZT41A
13/05/2023
22
K.Andrea Bode
Flash Express
TH690143X04U5E
13/05/2023
23
นายภานุพงศ์ มุกดา
Flash Express
TH070543X0V99B
13/05/2023
24
ร้าน โคราชมิวสิคเซ็นเตอร์
Flash Express
TH2701443UCP0A
15/05/2023
25
คุณ ธีระศักดิ์ ศิริอำนาจ
Flash Express
TH34014442W30A
15/05/2023
26
บริษัท เต่าแดง มิวสิค จำกัด
Flash Express
PSP0018891843
เอกสาร
15/05/2023
27
คุณ ปรัชนันท์ ทองสุข (แจน)
Flash Express
TH0201448M2B3B
16/05/2023
28
คุณพูนเกียรติ เรืองโภคา
Flash Express
TH0130448KYH3C
16/05/2023
29
K.Vadim Madison
Flash Express
TH6804448MXN2F0
16/05/2023
30
คุณ ภาษกรณ์ กาหลง
Flash Express
TH4707448XDJ0F
16/05/2023
31
คุณนัฐพร กลิ่นลำเจียก
Flash Express
TH090144C2795G
17/05/2023
32
K.KIRK NELL
Flash Express
TH014244C2E71A1
17/05/2023
INV2023050226
33
ปฏิพัทธ์ ลาภมาก
Flash Express
TH330144FYGB8A
18/05/2023
IVC23050083
34
วรวิช (เกม)
Flash Express
TH190144FZ7V3F
18/05/2023
IVC23050082
35
จงเจตน์ ลัภยานุกูล
Flash Express
TH030144FZKC6A
18/05/2023
INV2023050237
36
จิรศักดิ์ อยู่สภาพ
Flash Express
TH013644FZQZ9A
18/05/2023
INV2023050234
37
ทัศนัย ลานทอง
Flash Express
TH040644FZVQ6A
18/05/2023
INV2023050248
38
รัชพล วัชระพรกุล
Flash Express
TH040344KRA93D
19/05/2023
INV2023050270
39
บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด
Flash Express
TH670344QE4A9C
20/05/2023
IV23040006
40
บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด
Flash Express
TH670344QEAW6C
20/05/2023
IV23040006
41
บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด
Flash Express
TH670344QEHB1C
20/05/2023
IV23040006
42
สิริกาญจน์ สิริบริพันธ์
Flash Express
TH711144QCYA3A
20/05/2023
INV2023050281
43
เขมชาติ จันทะแสง
Flash Express
TH012644QDA97B
20/05/2023
INV2023050276
44
45
เจษฎา อัศวณิชย์ชากร
Flash Express
TH012644QDA97B
20/05/2023
46
คุณ หทัยกาญจน์ หนันดูลย์
Flash Express
TH014144XDAW0B
22/05/2023
INV2023050286
47
คุณ สุชาดา โพธิเศษ
Flash Express
TH011644XCV26B
22/05/2023
QT2023050336
48
คุณ ภาษกรณ์ กาหลง
Flash Express
TH470744XCGU0F
22/05/2023
INV2023050300
49
คุณ ปริตตา โพธิ์สภาพ
Flash Express
TH020444XE6K5B
22/05/2023
QT2023050344
50
โรงเรียนบางกะปิ
Flash Express
TH011644XQA47A
22/05/2023
INV2023050301
51
คุณธนากร รอดนิล
Flash Express
TH312145246H1B
23/05/2023
IVC23050094
52
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
Thai Post
EB894760089TH
23/05/2023
เอกสารใบแจ้งหนี้,ใบวาบิล IVC23050040
53
บริษัท เอ็ม.เอ. ดิสทริบิวชั่น จำกัด
Thai Post
EB894760129TH
23/05/2023
ใบกำกับภาษี IVC23040011
54
คุณแอร์
Thai Post
EB894760163TH
23/05/2023
ใบรับมัดจำ RA23050001
55
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดโน๊ต มิวสิค
Flash Express
TH3701455MYG7A
24/05/2023
56
ร้าน ไทยแสงเทรดดิ้ง (1989)
Flash Express
TH7111455QK92A
24/05/2023
IVC23050100
57
คุณ วีรชน ลดากรณ์
Flash Express
TH5607455QZX9A
24/05/2023
INV2023050328
58
คุณ อังค์วรา ยินหาญมิ่งมงคล
Flash Express
TH7301455K5P8A
24/05/2023
INV2023050294
59
คุณ ดนัย วิเชียรเครือ (อ.กล้วย)
Flash Express
TH3807455KJG7C
24/05/2023
INV2023050311
60
คุณ ผัสพร ทองสมัคร์
Flash Express
TH130845676T0C
24/05/2023
INV2023050333
61
บริษัท แม็กซิมั่ม มิวสิคแอนด์ซาวด์ จำกัด
Flash Express
TH4701459M6P1B,TH4701459MBQ9B
25/05/2023
IVC23050138
62
คุณกฤษดา บัวบาน
Flash Express
TH0149459M1G4G
25/05/2023
SO23050138
63
คุณมหัทธน เทียนไทย
Flash Express
TH680445DHY07G
26/05/2023
IVC23050122
64
บ้านตัวโน๊ต มิวสิค สตูดิโอ // คุณ ปวริศา ตันบุตร
Flash Express
TH272145DJA82A
26/05/2023
IVC23050112
65
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรุ่งเจริญภัณฑ์
Flash Express
TH440145DJRU7A,TH440145DJX00A
26/05/2023
IVC23050118
66
บริษัท นิยมศิลป์ มิวสิค จำกัด
Flash Express
TH130845HFXJ0G
27/05/2023
IVC23050123
67
ส.ต.ต ธนาวุฒิ กอนอยู่ทวีสุข
Flash Express
TH470145HG768D
27/05/2023
INV2023050367
68
คุณ เบญจวรรณ ตัณฑ์ไพบูลย์
Flash Express
TH680345RP4T5A,TH680345PRBV5A
29/05/2023
INV2023050368,INV2023050369
69
คุณปัทมา มุกดา
Flash Express
TH200845RNZC2E
29/05/2023
INV2023050375
70
คุณพงศ์ธร แซ่มู่
Flash Express
TH540145RNK78B
29/05/2023
INV2023050377
71
คุณประสิทธิ์ ปัญญาทิพย์
Flash Express
TH230145RQ149B,TH230145RQBZ9B
29/05/2023
IVC23050138
72
คุณ สถาพร พินยาหาญ
Flash Express
TH040245WMQZ4A
30/05/2023
IVC23050144
73
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด
Thai Post
EB895609992TH
30/05/2023

74
คุณ จำเนียร ปานอุไทย
Flash Express
TH0131460KF58A0
31/05/2023
ส่งสินค้าเพิ่มเติม INV2023050348
75
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดโน๊ต มิวสิค
Flash Express
PSP0018951865
31/05/2023
IVC23050164
76
คุณอนุชา นาคมังสัง (ครูหมู)
Flash Express
TH2106464SHK4E
01/06/2023
INV2023050432
77
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดโน๊ต มิวสิค
Kerry Express
PSP008951880
01/06/2023
78
คุณณรงค์ศักดิ์ อ่อนเฉวียง (ซันนี่)
Flash Express
TH3103468W110A
02/06/2023
INV2023060016
79
K.Steve Reilly
Flash Express
PSP0018951884
02/06/2023
QT2023060021
80
คุณ สิริวรรณ พวงจันทร์
Flash Express
TH1001469THX7A
02/06/2023
IVC23060008
81
บริษัท นิยมศิลป์ มิวสิค จำกัด
Flash Express
TH1308469TMG5G
02/06/2023
IVC23060004
82
คุณสุทธิดา ลิ่มกองลาภ
Flash Express
TH160346KXDQ2B
05/06/2023
IVC23060010
83
คุณอนุสรณ์ เปรมปรี
Flash Express
TH200446KXN37C
05/06/2023
INV2023060038
84
คุณปราโมทย์ ภู่โฉม
Flash Express
TH500146N38ZM9A
05/06/2023
IVC23060016
85
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรุ่งเจริญภัณฑ์
Thai Post
EB896363006TH
05/06/2023
IVC23050118
86
บริษัท แม็กซิมั่ม มิวสิคแอนด์ซาวด์ จำกัด
Thai Post
EB896363068TH
05/06/2023
IVC23050103
87
คุณปัญญา ปิ่นประดับภากร
Flash Express
TH160346SA410E
06/06/2023
IVC23060019
88
คุณสถาพร เหลืองวัฒนวิไล
Flash Express
TH040646AET3A
06/06/2023
INV2023060040
89
คุณวิวรรธวิทย์ ตระกูลชัย
Flash Express
TH014746SAWB9C
06/06/2023
INV2023060048
90
คุณกฤษณะ พันนุด
Flash Express
TH012146SB668A
06/06/2023
INV2023060041
91
คุณ ณรงค์เดช แพงพัก
Flash Express
TH610146XXAJ0R
07/06/2023
IVC23060038
92
คุณกฤษดา วงค์สมศักดิ์
Flash Express
TH530446XXKS9J
07/06/2023
IVC23060036
93
คุณอภิชาติ หาญสกุลชัย
Flash Express
TH200746XXY63B
07/06/2023
IVC23060039
94
คุณอภิวัฒน์ ภูกองชัย
Flash Express
TH530146XY8Q2J
07/06/2023
IVC23060032
95
คุณกุณฑล์ ไพสุขศานติวัฒนา
Flash Express
TH030646XYQB4L
07/06/2023
INV2023060076
96
คุณอนุวัฒน์ วรรณโภคิน
Flash Express
TH1603472KPB9D
08/06/2023
IVC23060044
97
คุณนารานุช ปันโนปกรณ์ (แบม)
Flash Express
TH2008472M159B
08/06/2023
INV2023060084
98
คุณสินีนาฏ ขันติวิริยาวาณิชย์
Flash Express
TH0105472M8Y0B0
08/06/2023
INV2023060081
99
คุณสุรเชษฐ์ นิยม
Flash Express
TH0301472MFJ0E
08/06/2023
INV2023060085
100
คุณมูยิบ อาดำ
Flash Express
TH0143472MQP3B
08/06/2023
INV2023060082
101
คุณสุรพงศ์ สระทองแพ
Flash Express
TH1502472MVD3I
08/06/2023
INV2023060079
102
คุณพูนเกียรติ เรืองโภคา
Flash Express
TH013047753P8C
09/06/2023
INV2023060102
103
K.Katie Hudson
Flash Express
TH67034774YJ6C
09/06/2023
INV2023060101
104
บริษัท อะเรนจ์ โทเทิล จำกัด
Kerry Express
PSP0018767423
09/06/2023
105
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีซีดับบลิว
Flash Express
TH471547B26G0K
10/06/2023
INV2023060133
106
คุณกฤษดา อินทระ
Flash Express
TH200147B2MW1P
10/06/2023
INV2023060127
107
บริษัท เอสเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำกัด
Flash Express
TH012747JWM12C
12/06/2023
IVC23060056 เอกสารอย่างเดียว
108
Mr.Naomi Danjou
Flash Express
TH200747JX5Q0B
12/06/2023
ส่งเเต่สินค้าIVC23060056
109
คุณตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์
Flash Express
TH040147JXJG4N
12/06/2023
INV2023060143
110
คุณนที​ คง​บรรจง
Flash Express
TH014047R1YY8B1
13/06/2023
IVC23060057
111
คุณณัฐวุฒิ ขำละม้าย
Flash Express
TH040147R2FY7N
13/06/2023
IVC23060059
112
คุณ พงษ์สิทธิ์ ผลว่า
Flash Express
TH140147R2QF1E
13/06/2023
INV2023060149
113
คุณแอร์
Flash Express
TH150547R9XJ0I
13/06/2023
IVC23060060
114
คุณวิชิต เหมือนเสมอใจ
Flash Express
TH200747U8ZS2B
14/06/2023
INV2023060155
115
คุณพลอยนภัส
Flash Express
TH010747U97G3A
14/06/2023
INV2023060156,0157
116
Mr.Naomi Danjou
Flash Express
TH200747U8KM8B
14/06/2023
IVC23060062
117
บริษัท เอสเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำกัด
Flash Express
TH012747U9WP0C
14/06/2023
เอกสารใบลดหนี้+ใบกำกับภาษีIVC23060062
118
คุณภาณุวัฒน์ คำทอง
Flash Express
TH190647U8RF3B
14/06/2023
IVC23060061
119
บริษัท แม็กซ์ พีค ลอจิสติกส์ จำกัด
Flash Express
TH012247U9RH2C0
14/06/2023
หนังสือ หัก ณ ที่จ่าย
120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีซีดับบลิว
Flash Express
TH471547Y95V8K
15/06/2023
IVC23060068
121
K.Tim Howard
Flash Express
TH020147Y9M72A
15/06/2023
INV202306015
122
คุณวงศ์พิบูรณ์ ปากหวาน
Flash Express
TH0303482MYN1C
16/06/2023
INV2023060187
123
คุณพัชราภรณ์ ทรวงแสวง
Flash Express
TH0301482N300J
16/06/2023
INV2023060184
124
คุณลลิดา รัตนโสภิตกุล
Flash Express
TH0201482NA26K0
16/06/2023
INV2023060193
125
คุณวันชัย บุญศิริ
Flash Express
TH1801482P249A
16/06/2023
INV2023060186
126
บริษัท ดิไอซ่า รีสอร์ท จำกัด
Flash Express
TH6804482PJU4E
16/06/2023
INV2023060182
127
บริษัท เหยื่อตกปลา 888 จำกัด // คุณก้องสกล
Flash Express
TH250648676U7D
17/06/2023
IVC23060080
128
คุณพลฤทธิ์ แช่ตั้ง
Flash Express
TH47144867MB1G
17/06/2023
INV2023060196
129
คุณวีระ กองแก้ว
Flash Express
TH070148681S9S
17/06/2023
INV2023060212
130
ด.ต.ศรัณย์ ชุ่มธิ
Flash Express
TH590648687W3A
17/06/2023
INV2023060197
131
คุณอนันต์ สะและมัด
Flash Express
TH01434868D70A
17/06/2023
INV2023060211
132
คุณสีลวิสุทธิ์ ชัยสิทธิ์
Flash Express
TH01344868NJ7A
17/06/2023
INV2023060199
133
คุณไพโรจน์ ศรัทธากูล
Flash Express
TH37084868W89C
17/06/2023
INV2023060198
134
คุณปรมัตถ์ ทองหล่อ
Nim Express
6102306341284
17/06/2023
INV2023060191
135
คุณนที​ คง​บรรจง
Flash Express
TH014048DHMJ1B1
19/06/2023
IVC23060085
136
คุณถิรวิทย์ มหาวงศนันท์
Flash Express
TH530148DMEY8F
19/06/2023
INV2023060224
137
K.TingTing
Flash Express
TH480148DMNT0K
19/06/2023
INV2023060213
138
คุณเกศรินทร์ คงทอง
Flash Express
TH240548DMSS3I
19/06/2023
INV2023060223
139
Pdsk Modify
Flash Express
TH150348DN2D0X
19/06/2023
INV2023060226
140
คุณอำนาจ มณี
Flash Express
TH711148DN8A4A
19/06/2023
INV2023060227
141
คุณถวัลยรัฐ สุขรอด
Flash Express
TH610148DNCY2E
19/06/2023
INV2023060233
142
คุณทวีวัฒน์ จันทรังศรี
Flash Express
TH711548DNJ69K
19/06/2023
INV2023060232
143
คุณชาญพิสุทธิ์ เมทินีซูกาญจน์
Flash Express
TH470948DNRDOE
19/06/2023
INV2023060229
144
คุณสุริยา แจ่มจิตร
Flash Express
TH750148DNVM3A
19/06/2023
INV2023060231
145
คุณประสงค์ แซ่ผู่
Flash Express
TH450348DP0N3A
19/06/2023
INV2023060234
146
คุณจิระเศรษฐ ธีระธาดา
Flash Express
TH015148DP4M2B
19/06/2023
INV2023060230
147
คุณคมกริช กลัดภิบาล
Flash Express
TH580148DPAF4A
19/06/2023
INV2023060228
148
คุณคมสันติ์ จารุวัฒนานนท์
Flash Express
TH430348DPMR7F
19/06/2023
INV2023060235
149
คุณวรัชญ์ ชิดชอบ
Flash Express
TH014448DQ1W3C
19/06/2023
INV2023060225
150
คุณอัมรินทร์ ฤทธิวงศ์
Flash Express
TH471348EC4B4I
19/06/2023
IVC23060090
151
คุณศุภฤกษ์ รัตนวงค์ไพศาล
Flash Express
TH160148ECF09K
19/06/2023
INV2023060242
152
บจก. เหรียญทองเทคโนโลยีการพิมพ์
Thai Post
EB898461859TH
20/06/2023
หนังสือ หัก ณ ที่จ่าย
153
บริษัท สงขลาไซเคิลส์ จำกัด // คุณหนึ่ง
Flash Express
TH710148JQ6D6A
20/06/2023
INV2023060252
154
ผอ.โกวิท พูนยิ้ม
Flash Express
TH230148JQC32G
20/06/2023
INV2023060243
155
คุณชนาธิป ชัยพูล
Flash Express
TH010448JQJH9B
20/06/2023
INV2023060245
156
ว่าที่ ร.ต. กิติภพ เภตรา
Flash Express
TH560148JQTG5A
20/06/2023
INV2023060244
157
คุณแสงเพชร แก้วคำชาติ
Flash Express
TH220248P9RE1K
21/06/2023
IVC23060091
158
คุณอารียา
Flash Express
TH670148PA2M8B
21/06/2023
INV2023060259
159
คุณนพดล พุทธรักษา
Flash Express
TH700148T0NM1C
22/06/2023
INV2023060263
160
คุณมณีวรรณ สันทัสนะโชค
Flash Express
TH210348T0XP0I
22/06/2023
INV2023060262
161
คุณรัชตะ เหลืองสะอาด
Flash Express
TH270148T15Q2P
22/06/2023
INV2023060260
162
คุณสุรเชษฐ์ จิรเลิศวิทยาพร
Flash Express
TH180148SYWC6K
22/06/2023
IVC23060101
163
ธนาคาร พิลาบ
Flash Express
TH570448SZGA1A
22/06/2023
IVC23060102
164
บริษัท ซิมโฟนี มิวสิค ช้อป จำกัด // คุณโกสินทร์ จริงจิต
Flash Express
TH680148SZZE8B
22/06/2023
IVC23060103
165
คุณสมบัติ
Flash Express
TH013948TXED0E
22/06/2023
INV2023060276
166
K.Paul Rosenberg
Flash Express
TH200448X2AZ4B
23/06/2023
INV2023060280
167
คุณพงศกร ศักดิ์อุดมเลิศ
Flash Express
TH011648X2KB4A
23/06/2023
INV2023060281
168
บริษัท มายด์มิวสิครูม จำกัด
Flash Express
TH180148X4DH0K,TH180148X46V6K,TH180148X3VP2K
23/06/2023
IVC23060113
169
ร้าน โคราชมิวสิคเซ็นเตอร์
Flash Express
TH270148X2XQ3A,TH270148X34R8A,TH270148X3EF7A
23/06/2023
IVC23060112
170
คุณเจษฎาวรรณ มาชู
Flash Express
TH1808490R8Z6A
24/06/2023
171
คุณแอร์
Flash Express
TH1505490RRF9I
24/06/2023
IVC23060060
172
คุณนที​ คง​บรรจง
Flash Express
TH01404980P49B2
26/06/2023
IVC23060122
173
คุณวิสุทธิ์ สงวนรัมย์
Flash Express
TH04024980UZ9B
26/06/2023
IVC23060123
174
คุณถาวร เล่ห์ทองคำ
Flash Express
TH04034981BF0C
26/06/2023
INV2023060293
175
คุณอานันท์ นาคนงนุช
Flash Express
TH71014981UP4D
26/06/2023
INV2023060287
176
คุณปิยังกูร แซ่หลิม
Flash Express
SPD001800011918
26/06/2023
INV2023060292
177
คุณสุภาวดี มิยาซากิ
Flash Express
TH02014996YS2L
26/06/2023
INV2023060288
178
คมกรีช กลัดภิบาล
Flash Express
TH58014997356A
26/06/2023
เพิ่มเติมINV2023060228
179
คุณพลฤทธิ์ แช่ตั้ง
Flash Express
TH47144997729G
26/06/2023
เพิ่มเติมINV2023060196
180
คุณกฤษฎ์ พรหมรักษา
Flash Express
TH471349D8QK0I
27/06/2023
INV2023060308
181
คุณสมบัติ
Flash Express
TH013949D8V08E
27/06/2023
เพิ่มเติมINV202306076
182
คุณธนภูมิ ยอแซฟ
Flash Express
TH210149D95R3B
27/06/2023
SO23060152
183
ร้านแกรนด์มิวสิคชัยภูมิ
Flash Express
TH330149D9B79A,TH330149D9MM0A,TH330149DFCN1A
27/06/2023
IVC23060140
184
คุณเบญจวรรณ ตัณฑ์ไพบูลย์
Flash Express
TH680349H3W37A
28/06/2023
INV2023060307
185
คุณรัชตะ เหลืองสะอาด
Flash Express
TH270149H3RB8P,TH270149H3M93P
28/06/2023
INV2023060312
186
ร้าน วัฒนาภัณฑ์
Thai Post
EB900309105TH
28/06/2023
ส่งหัก ณ ที่จ่าย
187
บริษัท ปราชญ์มิวสิคโกลบอล จำกัด
Thai Post
EB900309114TH
28/06/2023
ส่งหนังสือ หัก ณ ืั้จ่าย
188
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
Thai Post
EB900309128TH
28/06/2023
ส่งใบเสร็จรับเงิน
189
คุณภควินทร์ อ๋องตั๋ว
Flash Express
TH240149N6PP7D
29/06/2023
INV2023060321
190
คุณณัฐวัชร์ เปี่ยมกล้าหาญ
Flash Express
TH011249NUTX1B
29/06/2023
INV2023060338
191
คุณโชคชัย มีสิทธิ์
Flash Express
TH680249NV0G6K
29/06/2023
INV2023060335
192
คุณกันต์ บรรเทากุล
Flash Express
TH330649N68Z2A
29/06/2023
193
บริษัท เอ พลัส พริ้นท์ จำกัด
Flash Express
TH01174A4H441B1
03/07/2023
หนังสือ หัก ณ ที่จ่าย
194
ห้างหุ้นส่วนจำกัด องุ่นริช
Thai Post
EB901048106TH
03/07/2023
หนังสือ หัก ณ ที่จ่าย
195
ชัยวัฒน์ ทรัพย์ทอง (ร้านวิชิตวัสดุก่อสร้าง)
Flash Express
TH58074A5TKS6A
03/07/2023
INV2023070018
196
คุณอานันท์ นาคนงนุช
Flash Express
TH19014AA47S9A
04/07/2023
INV2023060287
197
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีซีดับบลิว
Flash Express
TH471054AA4RH4K
04/07/2023
IVC23070009
198
คุณสุรพงษ์ ปราณีบุตร (ครูต้น)
Flash Express
TH21014AE57S1K
05/07/2023
IVC23070011
199
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรุ่งเจริญภัณฑ์
Flash Express
TH44014AE4RJ5A,TH44014AE4Y69A
05/07/2023
IVC23070012
200
คุณสุริยาวุธ บุญแท้
Flash Express
TH24094AE4BZ3C
05/07/2023
IVC23070013
201
ร้าน ร็อคเคสตร้า มิวสิค
Flash Express
TH68014AR3RF1B,TH68014AE3J67B
05/07/2023
IVC23070014
202
ร้าน ดนตรีสีเขียว
Flash Express
TH47014AE40P50,TH4704AE4BZ3C
05/07/2023
IVC23070019
203
บริษัท ซิมโฟนี มิวสิค ช้อป จำกัด
Flash Express
6102307110100
06/07/2023
IVC23070023
204
คุณชวลิต มิ่งโสภา (ลูกค้าครูสัญ)
Flash Express
TH16024AJQMA1A
06/07/2023
IVC23070020
205
บริษัท พีเค แก็ดเจ็ทไลฟ์สไตล์ จำกัด
Flash Express
TH03014AJQTG4G
06/07/2023
เอกสารใบวางบิล
206
คุณอัษฎา นิติยานนท์
Flash Express
TH01064AR9KN1A
07/07/2023
INV2023070046
207
บริษัท ดิไอซ่า รีสอร์ท จำกัด
Flash Express
TH68044AR98D5E
07/07/2023
INV2023070053
208
คุณ ธนภัทร สมวงศ์
Flash Express
PSP0018767375
07/07/2023
IVC23070029
209
K.Lim Chin Hor
Flash Express
TH71114AWJ1F9D
08/07/2023
INV2023070045
210
คุณตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์
Flash Express
TH040114AWHR00N
08/07/2023
INV2023070047
211
คุณพนมกร ด้ายรินรัมย์
Flash Express
TH21014B4D4K9K
10/07/2023
INV2023070091
212
ธนาคาร พิลาบ
Flash Express
TH57044B9CEJ1A
11/07/2023
INV2023070094
213
พ.ต.ท.นพคุณ อนันตวงศ์
Flash Express
TH58014B9E8H7A
11/07/2023
INV2023070096
214
บริษัท ช้อปปี้เพย์(ประเทศไทย) จำกัด
Flash Express
TH01084B9EMT4A1
11/07/2023
หนังสือหัก ณ ที่จ่าย
215
บริษัท ออคตากอน จำกัด
Flash Express
TH01274B9EV31C
11/07/2023
หนังสือ หัก ณ ที่จ่าย
216
คุณฐานิดา จิตพรหม
Flash Express
TH68014B9F0W5B
11/07/2023
IVC23070045
217
คุณชูชาติ มีจินดา
Flash Express
TH01084BA12G0B
11/07/2023
INV2023070104
218
คุณไพโรจน์ ตุนมรรยาท
Flash Express
TH16034BDRQP5E
12/07/2023
INV2023070122
219
ร้านเคมิวสิค
Flash Express
TH70014BDRGB6E
12/07/2023
INV2023070123
220
K.Christopher Davis
Flash Express
TH65014BDS2U8I
12/07/2023
IVC23070050
221
คุณลลิดา รัตนโสภิตกุล
Flash Express
TH02014BNXZC4K0
14/07/2023
INV2023070133
222
คุณปัฐกรณ์ กมลพันธ์
Flash Express
TH03044BNYD17G
14/07/2023
INV2023070141
223
คุณอัญชลี จันทบุตร(บี)
Flash Express
TH21024BNYQK2C
14/07/2023
INV2023070140
224
ร้านซันด์มิวสิค
Flash Express
TH67014BNZ6C8A
14/07/2023
IVC23070065
225
คุณสน จุลฬา
Flash Express
TH43034BNZDV7F
14/07/2023
IVC23070066
226
คุณรัชตะ เหลืองสะอาด
Flash Express
TH27014BST8K5P
15/07/2023
INV2023070145
227
บริษัท ซีที มิวสิค จำกัด
Flash Express
TH19074BTE3F8A
15/07/2023
IVC23070075
228
บริษัท แม็กซ์ พีค ลอจิสติกส์ จำกัด
Flash Express
TH01224BTDKW3C0
15/07/2023
EXP23060051 // เอกสารหัก ณ ที่จ่าย
229
คุณวินัย นาคเจริญ
Flash Express
TH20074C0G8K6B0
17/07/2023
IVC23070080
230
K.Christopher Davis
Flash Express
TH65014C0GR311
17/07/2023
IVC23070079
231
คุณสิริสิงห์ ทวีกุลวัฒน์
Flash Express
TH01284C0GZU5C
17/07/2023
INV2023070162,IVC23070084
232
คุณทรงพล สิงหพันธุ์
Flash Express
TH01214C0HP74A
17/07/2023
INV2023070151
233
คุณนายปรีชา เรืองขณะ
Flash Express
TH23014COJ369G
17/07/2023
INV2023070161
234
คุณณรงค์ เตียวนะ
Flash Express
TH11014C9M2D3J
19/07/2023
IVC23070092
235
คุณตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์
Flash Express
TH04014C9K8A8N
19/07/2023
INV2023070172
236
บริษัท เสม็ดคาบาน่า จำกัด
Flash Express
TH21014C9KKQ2E
19/07/2023
INV2023070181
237
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
Kerry Express
SPD001800012624
19/07/2023
ใบเสร็จรับเงิน
238
คุณผัสพร ทองสมัคร์
Flash Express
TH13084CDPJU6C
20/07/2023
INV2023070189