Một số lưu ý khi làm project

Một vài lưu ý : (Không cài các packages khác trong khi đã các package khác đã có có chức)
1. Dùng yarn để install packages
2. Dùng Heroicon và download file svg lưu vào forder asset/svg. defined ở file asset/index.ts
3. Chỉ sử dụng default input date picker không cần cài thêm lib khác để hỗ trợ
4. Ở portal dần không sử dụng tailwind. Nên sẽ sử dụng style chakra component nếu có thể. (nên dùng Chakra cho styling)
5.Ưu tiên chỉ có 1 component cho mỗi file
6. Chuyển logic vào component con nếu không gây ảnh hưởng đến component khác, cũng như ảnh hưởng đến việc sử dụng lại component đó.
7. Không set width, height tuyệt đối trong svg, bao gồm các property tương thích xml để style.
8. Chú ý khi sử dụng useMutation đối với các action cùng một đối tượng (crud)
(useMutation là một hook, và bên dưới của nó là sự kết hợp của nhiều useEffect, useState, useRef, useMemo, useCallback, giảm bớt các nhóm này cũng sẽ cải thiện hiệu suất.) hạn chế việc gộp chung logic các action trong cùng một function handle.
9. Khi sử dụng formik thì cần chú ý đã có các method xử lý như handleChange, handleSubmit, handleReset,....
(They dont manually create a function like you did.
setState and reference a passed prop is unsafe as the passed prop might not updated when the setState is fired. => use setState(prevValue => !prevValue) to toggle state.)
image.png
10. use date-fns

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.