icon picker
Các vấn đề cần lưu ý khi nhận task cũng như trong quá trình thực hiện

Các lỗi thường gặp
1. Chưa rõ required, mà đã làm
(Cần tự tìm hiểu các y/c của task, confirm lại những vẫn đề còn chưa rõ, liệt kê các công việc cần làm)
2. Làm thiếu yêu cầu
(Phân tích → confirm → liệt kê → confirm → code)
3. Gặp lỗi do ẩu
(Chia nhỏ từng phạm vi kiểm tra: Comment từng phần rồi run để thu nhỏ phạm vi, xác định lỗi)
4. Bug giải quyết chưa ra
5. Các vấn đề trước khi làm cần confirm lại trước mới làm
6. Những cái yêu cầu tìm hiểu thì chưa chắc đã làm, cần confirm lại rồi mới làm
(Tự search, phân tích tìm cách fix trong 30p, nếu vẫn chưa được nên hỏi lên Channel, không nên để quá lâu làm chậm tiến độ của task)
Tip khi code
Nên code logic ở component con nếu Logic đó chỉ dùng ở component con không ảnh hưởng đến các component khác cũng như khi sử dụng lại không bị ảnh hưởng.
Thống nhất cách code. Xem các ví dụ về vấn đề đang làm đã có hiện tại trong project trước khi làm.
Sử dụng useCallback, useEffect, useMemo hợp lý

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.