Skip to content
Hướng dẫn
Share
Explore

Báo cáo tuần

Hàng tuần copy file Mẫu Họp Tuần ra 1 file mới và tổng hợp
Tổng hợp và trình bày theo từng nhóm
Người tổng hợp trình bày là thành viên trong nhóm và được luân phiên nhau hàng tuần
1.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.