Skip to content
Hướng dẫn
Share
Explore

Tạo tài khoản CODA

Truy cập vào
Bấm Sign In

2.png
Bấm đăng nhập với Google và chọn email công ty cấp
3.png
Tham gia vào các thư mục
1.png
4.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.