icon picker
Clean và một số phân tích cơ bản với bộ dữ liệu

thành phố hồ chí minh là nơi có số sản phẩm được bán và đã bán được nhiều nhất so với các sản phẩm có trong bộ dữ liệu.
df.describe(include = ["object"]) khi thêm include vào thì mình có thể làm việc với các cột có kiểu object
count : đếm các phần tử không bị null.
unique : số phần tử có mặt không lặp lại.
top. là phần tử xuất hiện nhiều nhất.
freq: số lượng của top.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.