Skip to content
BIM / Digital AEC
Share
Explore

BIM/Digital Tasks

image.png

Here is a 3-step framework designed to cover everything you need to do when implementing BIM in your project. The framework then expands into an extensive list of BIM tasks below, where each task has its potential use from Planning to Operation.
This list will be regularly updated with new BIM uses and BIM management tasks, reflecting the continuous development of technology and the increasing maturity of BIM practices worldwide.
Authors from :
.
.
Visuals by .

Type
Priority
BIM Task
Công tác BIM
for Planning
for Design
for Construction
for Operation
1. BIM Modeling
9
0-Minimum
3
Architecture Modeling
Mô hình thông tin Kiến trúc
Structure Modeling
Mô hình thông tin Kết cấu
MEPF Modeling
Mô hình thông tin Cơ điện
1-Popular
4
Infrastructure Modeling
Mô hình thông tin Hạ tầng
Interior Modeling
Mô hình thông tin Nội thất
Hardscape Modeling
Mô hình thông tin Cảnh quan cứng
Construction Modeling
Mô hình thông tin Xây dựng
2-Advanced
2
Urban Planning Modeling
Mô hình thông tin Quy hoạch
Softscape Modeling
Mô hình thông tin Cảnh quan mềm
2. BIM Uses
33
0-Minimum
5
Visualization
Diễn hoạ
Xuất bản Thiết kế (3D là chính, 2D là phụ)
Đánh giá Thiết kế
Data Classification & Analysis
Phân loại & Phân tích Dữ liệu
Triển khai Bản vẽ
1-Popular
9
Phối hợp 3D
Ghi nhận Hiện trạng
Lập kế hoạch tiến độ 4D
Phân tích Chỉ tiêu Thiết kế
Virtual Reality Mockups
Mô phỏng Thực tế ảo
Ghi nhận Hoàn công
Lập Bình đồ Công trường
Thiết kế Biện pháp Thi công
Quản lý Tài sản
2-Advanced
11
GIS Integration
Tích hợp GIS
Thẩm tra theo Tiêu chuẩn Thiết kế
Phân tích Lựa chọn Khu đất
Lập dự toán 5D
Phân tích Kết cấu
Phân tích Ánh sáng
Mechanical Analysis
Phân tích Cơ điện
Design Management and Control
Quản lý & Kiểm soát Thiết kế
Site Security
Quản lý An ninh Công trường
Lập kế hoạch Bảo trì
Quản lý & Theo dõi Diện tích sử dụng
3-Master
8
Sản xuất Tiền chế
Hazard Identification
Nhận dạng Mối nguy hiểm
Acoustic Analysis
Phân tích Âm học
Đánh giá Bền vững
Phân tích Năng lượng
Hỗ trợ Trắc đạt Định vị
Phân tích Hiệu suất Toà nhà
Lập kế hoạch Đề phòng Thảm hoạ
3. BIM Management
7
0-Minimum
3
BIM Modeling Guideline
Hướng dẫn Dựng hình BIM
Project BIM Execution Plan
Kế hoạch Triển khai BIM Dự án
Electronic Document Management System
Hệ thống Quản lý Tài liệu Điện tử
1-Popular
2
Common Data Environment
Môi trường Dữ liệu chung
Employer/Exchange Information Requirements
Yêu cầu Thông tin Trao đổi (trong dự án)
2-Advanced
1
Asset Information Requirements
Yêu cầu Thông tin Tài sản
3-Master
1
Organization Information Requirements
Yêu cầu Thông tin Tổ chức

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.