Skip to content
[WH Same-day] SOP
Share
Explore
Overall

icon picker
Timeline

UI/UX * Nhập hàng Odoo: - Log lại file upload nhập hàng về kho TRANSIT - Check và trả kết quả đơn FAIL API - Gửi mail về cho khách hàng trên thao tác nhập kho Tổng
telegram-cloud-photo-size-5-6107382648566559525-y.jpg
* Xuất hàng Tool Warehouse: - Order dispatch center - Merge tool Warehouse với tool RO - Khóa không cho thay đổi thông tin trên tracking_number - Thay đổi service listing dành riêng cho tool RO * Trả hàng Odoo: - Gửi mail về cho khách hàng trên thao tác trả hàng về kho Tổng
2. Automation Tool Support
3. Portal * Customers * New users * Internal
Add tasks to the table. Add new columns to detail additional information.
Clear template
Add task
Tasks U
0
Function
Requirement
Detail
Assignee
Importance
Status
Description flow
Meeting Discuss
Target Deadline
Nhập hàng (Odoo)
3
Log lại file upload nhập hàng về kho TRANSIT
Phương & Reach Team
High
On Hold
telegram-cloud-photo-size-5-6107382648566559525-y.jpg
Sep 15, 2020
Oct 1, 2022
2. Check và trả kết quả đơn FAIL API
Phương & Reach Team
High
On Hold
Sep 15, 2020
Oct 1, 2022
3. Gửi mail về cho khách hàng trên thao tác nhập kho Tổng
Phương & Reach Team
High
On Hold
Sep 15, 2020
Nov 1, 2022
Xuất hàng (Order dispatch center)
4
Check được thông tin tài xế trước khi book đơn trên giao diện RO
Team warehouse muốn có thể check được trạng thái tài xế trên giao diện tool RO bao gồm các thông tin: - Trạng thái tài khoản - Số đơn hàng đang nhận - Số tiền COD chưa nộp - Số tiền trong tài khoản
Tuấn Anh & Linh product
Medium
On Hold
Ảnh chụp Màn hình 2022-09-07 lúc 12.05.34.png
Sep 14, 2022
Nov 1, 2022
2. Gán đơn hàng cho tài xế sau khi hoàn thành thao tác book đơn
Team warehouse muốn có thể gán đơn trực tiếp cho tài xế trên giao hiện tool RO sau khi đã hoàn thành thao tác book đơn
Tuấn Anh & Linh Product
High
On Hold
Sep 14, 2022
Nov 1, 2022
3. Cập nhật & theo dõi được trạng thái tracking number trực tiếp trên tool RO
Team warehouse muốn tích hợp tool warehouse vào tool RO cho phép team warehouse có thể cập nhật trạng thái các tracking_number và theo dõi trực tiếp trên giao diện tool RO
Tuấn Anh & Linh Product
High
On Hold
Sep 14, 2022
Nov 1, 2022
4. Khóa không cho cập nhật 1 số thông tin quan trọng của tracking_number
Team warehouse muốn khóa không cho nhân viên kho tay đổi 1 số thông tin quan trọng ảnh hưởng đến risk (đối với các phân quyền cao hơn vẫn có thể thay đổi) như: - tracking_number - cod
Tuấn Anh & Linh Product
High
On Hold
Sep 14, 2022
Nov 1, 2022
Portal
2
5. Khách hàng muốn theo dõi trạng thái tracking_number realtime
Team warehouse muốn khách hàng chạy mô hình warehouse có thể theo dõi trạng thái tracking_number realtime thông qua 1 portal được tích hợp vào trang web tool warehouse
Tuấn Anh & Linh Product
Low
On Hold
Sep 14, 2022
Dec 1, 2022
6. Phân quyền tài khoản nhân viên và khách hàng
Team warehouse muốn có thể quản lý phân quyền các tài khoản sử dụng tool warehouse dưới các cấp độ - Admin: - Nhân viên warehouse: Book đơn & Gán đơn, thay đổi & cập nhật thông tin tracking_number - Khách hàng: View được trang portal trạng thái tracking_number
Tuấn Anh & Linh Product
Medium
On Hold
Sep 14, 2022
Dec 1, 2022

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.