Skip to content
[WH Same-day] SOP
Share
Explore

Meeting Minutes (Ops WH vs OS)

1. Nhận hàng
* Không scan được đơn trực tiếp trên tool Warehouse
- Bug tool Warehouse (phía WEB đã fix) → DONE
Odoo:
* Thao tác scan file excel không kiểm soát được đơn chưa nhận API hoặc sai status
- Đề xuất scan trên hệ thống Odoo, đối với các đơn chưa nhận API sẽ vẫn log trên hệ thống Odoo nhưng sẽ bôi đỏ và không tăng tồn kho đối với những đơn hàng đó.
* Scan mã đơn trên excel sẽ phải thêm thao tác gửi mail về cho khách hàng
- Tạo template cố định gửi email danh sách tracking đã nhận từ khách hàng sau khi ấn confirm phiếu nhập kho trên Odoo

2. Xuất hàng giao cho khách hàng
* Khi thao tác trên tool RO, team Warehouse khó kiểm soát được đơn hàng nào đã được chuyển về trạng thái WFRO để thực hiện book đơn
- Merge phần tool Warehouse với tool RO ở phần khung data tracking, cho phép điều chỉnh trạng thái tracking trực tiếp trên giao diện tool Warehouse
* Dịch vụ mặc định hiện tại khi book đơn đang là các dịch vụ public
- Đối với các tài khoản book đơn Warehouse sẽ đẩy các dịch vụ mặc định team Warehouse hay sử dụng lên trên
* Thông tin các tracking khi book trên tool RO đang có thể thay đổi được (Ví dụ: COD, số địa thoại, địa chỉ, tracking,…) dẫn đến việc rủi ro trong việc quản lý đơn hàng cũng như COD
- Cần khóa không cho chỉnh sửa lại các thông tin đơn hàng (Ngoại trừ địa chỉ do có thể không geocode được)
* Không kiểm soát được trạng thái tài xế khi gán đơn (bot telegram không trả về lý do gán đơn fail)
- Mong muốn có order dispatch center có thể load danh sáchtài xế chạy tại kho và có thể gán đơn hàng trực tiếp

3. Trả hàng
* Team Warehouse vẫn phải bắn file excel để gửi mail cho khách hàng
- Tạo template cố định gửi email danh sách tracking đã trả cho khách hàng sau khi ấn confirm phiếu trả hàng trên Odoo
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.