Skip to content
[WH Same-day] SOP
Share
Explore
Overall

icon picker
SOP hiện tại

Loading…

Các bước chính thực hiện trên hệ thống:

Nhận hàng (thao tác trên Warehouse tool)
Nhập hàng về kho Transit (thao tác trên Odoo)
Nhập kho Tổng (thao tác trên Odoo)
Xuất kho giao hàng
Truy cập data - dùng file excel đẩy data vào RO tool
Tạo đơn hàng - thực hiện trên RO
Gán đơn hàng cho tài xế - Sử dụng Bot telegram
Xác nhận chuyến đi của tài xế - thực hiện trên RO
5. Nhận hàng trả về từ tài xế - thực hiện trên RO
6. Trả hàng về kho đối tác - gửi mail cho partner + update trên Odoo
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.