Skip to content
[WH Same-day] SOP
Share
Explore
Overall

icon picker
Requirements for new SOP


Mục tiêu (Objective)

Tích hợp được chức năng của các hệ thống, ứng dụng (UI/UX, Automation Tool)
Tối ưu số lần thao tác và lead-time giữa các bước với SOP hiện tại.
Có portal cho từng đối tượng (customer, Ops-KA team, outsource team)
Tối ưu về giao diện của hệ thống (UI/UX)

1. Tích hợp được chức năng của các hệ thống, ứng dụng

Với Flow hiện tại, vận hành đang thực hiện gần 60 thao tác đồng thời 6 tabs của các hệ thống, ứng dụng khác nhau.

2. Tối ưu số lần thao tác và lead-time giữa các bước với SOP hiện tại.

Still updating for lead-time.

3. Portal for user (Customer - OPS KA - Outsource)

Có giao diện, phân quyền theo đúng function cho từng user:
Ops-KA: nhân viên vận hành (full options)
Customer: các khách hàng đối tác (Custom)
Outsource: nhân viên xử lý kho (Custom)
Dashboard theo dõi
image.png
Giao diện đối soát với partner
Ảnh chụp Màn hình 2022-07-15 lúc 10.44.34.png
Giao diện theo dõi vị trí đơn hàng:
telegram-cloud-photo-size-5-6235531755281035464-y.jpg

4. Tối ưu về giao diện của hệ thống

Có giao diện Kho hàng, nhận hàng, xuất hàng, và trả hàng
Với giao diện Kho hàng:
Có filter data (cụ thể theo từng ngày, từng giờ)
Ảnh chụp Màn hình 2022-07-15 lúc 12.36.15.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-07-15 lúc 12.35.39.png

Nhận hàng:
Nhận API từ partner
Trong giao diện này sẽ có mục chọn điểm pick-up → nhân viên xử lý sẽ quét mã đơn vật lý trên giao diện này với dạng listing.
Nếu mã đơn đã có API thì hiển thị chi tiết thông tin đơn hàng.
Nếu không có thì có báo lỗi. (để giảm rủi ro nhận đơn chưa có API từ partner) → tăng khả năng xử lý real-time.

Xuất hàng:
Có điểm xuất hàng để xác nhận vị trí tới kho lấy
Có field để verify số điện thoại tài xế (khi nhập SĐT thì xác định được TX có thể nhận đơn Warehouse được hay không)
Có field dịch vụ của Warehouse
Có giao diện để Scan mã xuất hàng:
Nếu đơn hàng không ở vị trí của. kho xuất hàng thì báo lỗi.
Nếu đơn hàng có status khác “Waiting_for_RO" thì báo lỗi
Nếu đơn hàng có status là “Waiting_for_RO" thì sẽ listing thông tin đơn hàng → gán trực tiếp cho TX trên giao diện này → Xuất hàng (bao gồm gán và verify order)

Trả hàng:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.