icon picker
Hướng dẫn cập nhật web IPMS LOCAL


Các điều kiện tiên quyết
Thiết bị phải có user web và đầy đủ các thư mục sau đây:
image.png
Phải cấp quyền user web cho các đường dẫn sau bằng lệnh “sudo chown web <đường dẫn bên dưới>”
- /home/web/webbackend/
- /home/web/uiweb/config/
- /home/web/uiweb/database/
- /home/web/uiweb/log_rotate/
Download nội dung deploy xuống thư mục /home/web/ (hoặc chỗ nào đó khác để tiện copy sang những nơi khác) của OrangePI
Nội dung file phải đầy đủ các file và thư mục dưới đây
image.png
Các bước cập nhật web:
Đối với thư mục dist/
Copy thư mục dist vào nơi service apache2 chạy website
image.png
cd dist/
sudo cp * -r /var/www/html/
Đối với thư mục config/
Copy đè thư mục này lên thư mục /home/web/uiweb/
image.png
sudo cp -r config/ /home/web/uiweb/
Đối với file sl_rs485_models_config (nếu cần cập nhật)
Copy đè file config này lên file đã tồn tại trước đó ở địa chỉ /home/device/fpt_gateway/config/
image.png
sudo cp sl_rs485_models_config.txt /home/device/fpt_gateway/config/
Đối với thư mục chứa source backend
Cập nhật code trong thư mục đang chạy service webbackend
(thường ở địa chỉ /home/web/webbackend)
sudo systemctl stop ipms_webbackend.service
cd vào thư mục service webbackend
Xóa tất cả các nội dung trừ file start_webbackend.sh
cd vào thư mục backend
sudo cp * -r <nơi chứa thư mục service webbackend>
Kiểm tra các file và thư mục vừa copy có đầy đủ như hình dưới đây
image.png
Chạy lại service webbackend: sudo systemctl start ipms_webbackend.service


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.