Skip to content
1

ОПД

Додаток 3 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги від «_____» _____________ 20___ року № ________
There are no rows in this table
Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги ​у разі залучення до окремої процесуальної дії (ОПД)
1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
1.1. П.І.Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________________________ ​1.2. Доручення центру з надання БВПД від ___
07.10.2023
_____ №__
[ ]
___________________________ 1.3. П.І.Б., дата народження особи, якій надано БВПД ​____
[ ]
________________________________________________
[ ]
2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА
2.1. Кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається БВПД, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів (Квиїздів) __
1
__.
2.2. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне): ​
у віці до 18 років; ​
через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; ​
не володіє мовою, якою ведеться провадження; ​
виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.
2.3. Сумарна кількість дій адвоката з надання БВПД, зазначених у реєстрі дій адвоката (Кдій)*_
4
_. * У разі якщо окрема процесуальна дія, для участі у якій прибув адвокат, не відбулася з причин, не залежних від адвоката, вказується 0.
Реєстр дій адвоката ​А. Побачення з особою, якій надається БВПД
№ зп
Дата та
час початку
і закінчення
_
№ зп_
Дата та_
час початку_
і закінчення_
__
1
| 1 |
09.10.2023
​09:00
​18:00
| 3 |
2
| 2 |
| 4 |
There are no rows in this table
Б. Участь у процесуальних діях
№ зп
Найменування процесуальної дії
Дата та
час початку
і закінчення
_
1
| 1 |
Отримання клопотання
09.10.2023
​09:30
​10:00
2
| 2 |
Судовий розгляд
09.10.2023
​10:00
​10:30
3
| 3 |
4
| 4 |
5
| 5 |
There are no rows in this table
В. Складання процесуальних документів
№ зп
Найменування процесуального документа
Дата і час реєстрації органом (службовою особою), якому (якій) адресовано документ
_
1
| 1 |
Апеляційна скарга
14.09.2023, 12:12
2
| 2 |
3
| 3 |
4
| 4 |
There are no rows in this table
2.4. Коск = 1. 2.5. Припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання БВПД (Кприп) (відмітити потрібне): ​
під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій надається БВПД, заявила про відмову від його послуг у письмовій формі; ​
адвокат під час першого конфіденційного побачення внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин прийняв рішення про відмову від надання БВПД особі; ​
адвокат припинив надання БВПД до завершення строку дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких інших підстав, визначених законом.
2.6. Частка дій адвоката з надання БВПД, що повністю або частково припадали на нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, від загальної кількості таких дій згідно з даними, наведеними у реєстрі дій адвоката ос. час) (відмітити потрібне): ​
до 10 %;
від 10 % до 20 %;
від 20 % до 30 %;
від 30 % до 50 %;
понад 50 %.
2.7. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження чи процесу звіт) (відмітити потрібне): ​
до 45 днів;
від 46 до 60 днів;
від 61 до 90 днів;
від 91 до 120 днів;
понад 120 днів.
3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):
клопотання адвоката;
скарга(и) адвоката; протокол(и) процесуальної(их) дії(й);
медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;
інше (зазначити) ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:
Рзатр./ОПД/екс = (2 х
1
+ 2 х ______ х ______ х 1 х ______) х ___,___ грн х ______ х ______ =
1054.81
грн. _ Квиїздів Кос. кат Кдій Коск Кприп Огод Кос.час Кзвіт
Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.
Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __ _________________ (дата) (підпис адвоката) Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __ _________________ (дата) (підпис адвоката) Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __ Центр з надання БВПД _____________________ ________________ (дата) (прізвище, ініціали уповноваженої особи) (підпис)
{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017}

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.