Skip to content
DTC Career Tournado
Share
Explore

Sample Content

Referral:

Sample:

Thấy khách không biết gì nên báo giá cao: Tham lam!
Thấy khách khó tính nên báo giá thấp để lấy được HD rồi làm qua loa: Ngu dốt!
Thấy khách có vẻ tử tế nên không bắt thanh toán trước: Còn mỗi cái nịt!

Ở đâu cũng có 1 kiểu người (cả ngoài đời và trên mạng): cả đời k chia sẻ, không đóng góp, họ chỉ hiện lên để chê bôi và chỉ trích những thứ k vừa mặt họ.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.