Skip to content
Brand Identity ver 2.0
Share
Explore
Brand Identity

icon picker
Bối cảnh của NextAcademy

Logo hiện tại của NextAcademy

logo-nextAcademy.png

Tổng quan

NextAcademy ra đời trong bối cảnh hướng về tương lai ngành Chuyển Đổi Số. Xuất phát từ niềm khao khát tiềm ẩn của Giám đốc Học viện Wilson Lieu. NextAcademy là học viện tiên phong trong nghề Tư vấn Chuyển Đổi Số và là cái nôi của nghề CĐS tại Việt Nam
Sản phẩm chính của NextAcademy là các khóa học chuẩn chỉnh về nghề CĐS được kiến tạo từ lộ trình nghề nghiệp. Với định hình NextAcademy là cái nôi của nghề tư vấn Chuyển Đổi Số tại Việt Nam, tạo ra hàng triệu việc làm cho giới trẻ và xã hội, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Chuyển Đổi Số, thông qua giáo dục, nghiên cứu, sáng tạo và tinh thần kinh doanh.

Thách thức

Thị trường CĐS hiện tại chưa được định hình một cách rõ ràng. Lộ trình nghề nghiệp của nghề CĐS. Nguồn nhân lực CĐS cung ứng cho thị trường là điều khan hiếm. Thách thức cho NextAcademy kiến tạo ra nguồn cung cho thị trường trong thời gian ngắn.

Tiếp cận nền tảng

Thiết kế của NextAcademy được xây dựng tư các nền tảng quan trọng được xác định để chuyển hóa vào nhận diện thương hiệu. Trong đó brand purpose (mục đích thương hiệu) đặc biệt là nền tảng cốt lõi của thương hiệu hiện đại.
Brand Identity NextAcademy.png

Tầm nhìn của thương hiệu

NextAcademy là cái nôi của nghề tư vấn Chuyển Đổi Số tại Việt Nam, tạo ra hàng triệu việc làm cho giới trẻ và xã hội, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Chuyển Đổi Số, thông qua giáo dục, nghiên cứu, sáng tạo và tinh thần kinh doanh.

Cơ cấu nền tảng thương hiệu

Nền tảng cốt lõi của thương hiệu NextAcademy được thiết lập để chuyển hóa vào brand concept như sau:
Brand Identity NextAcademy-Brand Concept.png

Từ khóa cốt lõi của thương hiệu

Những từ khóa được thiết lập dựa trên cho các thuộc tính cốt lõi của thương hiệu NextAcademy gồm có bên trong doanh nghiệp (Internal) và bên ngoài đối tượng tiếp nhận (External)
Brand Identity NextAcademy-Từ khóa thương hiệu.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.