Skip to content
Diplomprojekts

icon picker
Paskaidrojuma raksts

Projektēšanas izejas dati:
objekta funkcionālā vai tehnoloģiskā shēma;
grunts hidroģeoloģiskie dati;
inženierkomunikāciju tīklu (pievadu) izvietojums.
Ievads (projekta mērķis, uzdevums);
Arhitektūra:
objekta tehniskais raksturojums
ģenerālais plāns
konstruktīvais risinājums
pielietotā apdare
labiekārtošana
siltumtehniskie aprēķini
ugunsdrošības risinājumi;
Inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie risinājumi un pieslēgumi.
Būvdarbu organizācija un tehnoloģija:
situācijas izvērtējums;
būvlaukuma ģenplāns;
darbu sagatavošanas apraksts un procesu shēmas;
galveno būvmašīnu aprēķini;
energoresursu avoti un aprēķins būvniecības laikā;
būvdarbu tehnoloģija;
tehnoloģiskās kartes aprēķins.
Darba aizsardzība un drošības tehnika
Ugunsdrošības pasākumi objektā
Vides aizsardzība

☟ Lai varētu gūt priekšstatu par mūsu veikto paskaidrojuma rakstu, lejā ir apskatāmi vairāki darba fragmenti.
image.png
image.png
image.png
image.png

image.png

image.png
image.png
image.png

image.png

image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.