Skip to content
iTeam
Share
Explore

icon picker
Learn hacking

Tìm hiểu sâu về Ethical HackingI. Những thứ cần học:

Đặc biệt: Python, Footprinting
1. Dos Attack
2. Distributed DoSs
3. Sniffing
4. Spoofing
5. SQL injection
6. Viruses and Worms
7. Back Doors
8. Trojan Horses
9. Brute Forcing
10. Keyloggers
11. Social Engineering
12. Phishing
13. Fake sms
14. Cookies stealer
15. DNS Poisoning or Pharming
16. Whaling

~IOS có thể bỏ qua~

II. Tìm hiểu về hệ thống “Android's Pattern Lock”

Nguyên tắc cơ bản của “Android Pattern Lock”
Lỗ hổng bảo mật
Những thứ cần chuẩn bị trước khi vượt qua “Android Pattern Lock”

Cách bảo vệ hệ thống Android

Thiết lập “Android Pattern Lock” chắc chắn
Kích hoạt các tính năng bảo mật
Ex: khóa vân tay, khóa nhận diện khuôn mặt, xác thực 2 yếu tố (2fa), luôn cập nhật phần mềmWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.