Skip to content
Tổng quan tài liệu về AhaMove
Share
Explore
Tổng quan tài liệu về AhaMove

icon picker
Integromat

Overall Telegram bot & integromat:

Một số task đã từng làm ✅

Setup bot auto báo COD vận hành (FHS, LZD...)
Viết card lấy COD → Sync data và trigger bot trên Google Apps Sript → Integromat và Telegram
image.png
Import & Transform data - Holistics migration (import từ GoogleSheet sang PostGre)
image.png
Add tags banned (Với case có điều kiện dựa theo FR, flow setup sẽ như sau)
Log FR → Push noti → Log ban → Add tags ban → Log remove banned → remove banned
image.png
Setup policy (insert)
Documents:


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.