Share
Explore

icon picker
Hướng dẫn Bot theo dõi COD tài xế

Bot Techlady auto báo về 2 group pickup Lzd và Fhs vào lúc 12:00PM, 16:00PM, 20:00PM

Rule lấy đơn chưa nộp COD:

Lấy các đơn hàng của tài xế trong vòng 4 ngày gần nhất, tình từ thời điểm bot báo qua group.
Thời gian accept (accept_time) qúa 6 tiếng tính từ thời điểm hiện tại bot báo qua group.
Đơn hàng có requests Thu hộ COD
Đơn hàng có trạng thái COMPLETED/IN PROCESS/ACCEPTED
Không quan tâm trạng thái điểm giao
Service bao gồm: SGN-TMDT, SGN-INTERNAL-2H, SGN-2H, SGN-HUB-SP, SGN-HUB-SP-14H

Hạn chế:

Chỉ sử dụng cho những đơn có request thu hộ COD.
Đối với trường hợp cần bổ sung thêm dịch vụ, báo lại với BA để update.
Trong trường hợp không có tài xế nào đang giữ COD, khi đến giờ BOT trả kết quả thì sẽ không nhận được bất kì thông báo nào từ BOT.

Card sử dụng:

ID group: -533919102 (Pickup Lazada)
ID group: -448012820 (Pickup Fahasa Nhà Bè)
Integromat BOT báo COD-WH:

Kết quả trả về bao gồm:

image.png

SĐT tài xế + họ tên + tổng COD + tổng số các đơn hàng

Ví dụ như hình trên:

84795180328 là SĐT tài xế
Trần Đức Thiện là họ tên tài xế
4588169 là tổng COD tài xế chưa nộp
28 là tổng các đơn hàng

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.