Skip to content
Research KPI
More
Share
Explore
Metric

Process metrics

Table 4
0
Search
Metric
Brief description
Impact of this metric
Key word
Acceptance
1
Customer Support Tickets
Phân tích số lượng complain của khách hàng. Bao gồm số lượng phản hồi, số lượng đã giải quyết và thời gian xử lý
Tạo ra bộ phận dịch vụ khách hàng tốt nhất.
2
....................................................... em chưa tìm ra được cái nào nữaaa
3
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.