Opis demo projekta

U projektu sam napravio kratki planner za ispite.
Korisnik može unjeti sve predmete(kolegije) koje želi zabilježiti i koliko ima ispita iz njih, te ako ih je u međuvremenu položio može klikom na checkbox prestati ubrajati taj ispit ali i vidjeti koliko mu je ispita još ostalo i naravno koji su to.Korisnik isto tako ima plan učenja gdje može vidjeti što treba raditi za koji ispit i ujedno za koji je to predmet vezano.
Ako je suma svih položenih ispita jednaka sumi svih ispita , algoritam ispisuje da je kolegij položen.
Ako je profesor najavio dodatni ispit , klikom na dugme dodaj ispit se za taj određeni predmet dodaje novi ispit i dodatne opcije za njega.


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.