Judge Screens

icon picker
Bảng chấm thi Công ty thành viên

Hướng dẫn

Phần thi mỗi CTTV, Giám khảo chấm 2 lượt:
Trình bày Chiến lược: Tổng thời gian từ 15 - 30 phút tuỳ đơn vị, bao gồm Video và Slide.
Sau phần trình bày Chiến lược, 10 nhóm sẽ đưa ra các góp ý và câu hỏi. CTTV có nhiệm vụ trả lời, phản hồi lại các các câu hỏi (cho phép chọn lọc, không nhất thiết trả lời hết).
BGK chấm nội dung trả lời của CTTV.

Giám khảo chấm điểm bằng cách:
Bấm vào biểu tượng 🧡 hoặc 👍 hoặc 🙂. Hệ thống sẽ hiển thị điểm tương ứng.
Sau khi chấm, bên trái sẽ hiển thị ô tick xanh ✅, báo hiệu hoàn thành.
Sau khi chọn lựa, nếu cần thay đổi lựa chọn, Giám khảo cần bấm nút Reset (nếu không thấy, vuốt sang phải) để chấm lại.

Phần thi FSOFT

1
🎤 Trình bày
Reset
2
❓ Trả lời câu hỏi
Reset
No results from filter

Phần thi FIS

1
🎤 Trình bày
Reset
2
❓ Trả lời câu hỏi
Reset
No results from filter

Phần thi FTEL

1
🎤 Trình bày
Reset
2
❓ Trả lời câu hỏi
Reset
No results from filter

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.