Skip to content
OTM system
Share
Explore

icon picker
OTM system

Mô tả chức năng

Kế hoạch triển khai

APP cho học viên /PH : tk 0926417853 mk 123456

APP cho Giáo viên : tk 0974602240 mk Gecko@2020

Trung tâm: gecko
CMS cũ:
image.png

ERD database


DB_HOST=125.212.235.135
DB_PORT=5432
DB_USER=postgres
DB_PASS=uu8D]HV,bm-7}DzLu@j$
DB_DBNAME=otm_realdata
AUTH_TWILLO=8399e57efbcf4ac4e422d6a5d6f6b897
AMQBSERVER_LINK=amqp://admin:HH223344@rabbit.2soft.top
QUEUE_ORDER_SEND_NOTI_NAME=otm-noti-queue

Build Release

Student
ios:

Project

backend:
app teacher:
app student:
luồng:
Goodluck!
Luồng : tạo tài khoản → tạo lớp học → tạo học viên → tạo buổi học → giao bài tập về nhà → đánh giá


Các vấn đề còn tồn tại

Add and prioritize tasks in your to-do list table. Then watch the progress bar move towards 100% each time you check Done. You got this!
Clear template
Progress:
000
80
Luồng Authentication
0
Done
Priority
Task
Email
Assignee
1
High

chưa check role khi login

hiện tại các role đều đăng nhập được vào cả 2 app
auth token trả về khi truyền lên header cũng chưa check là có quyền call đó ko

backend

2
High

Cập nhật thông tin cá nhân

Chưa thấy cập nhật được avatar
chưa có api phân tách cho 2 app

backend

3
High

Các đầu api tạo dữ liệu

api tạo mới workspace
api tạo mới user/teacher cho workspace đó

backend

4
High

Những vấn đề còn tồn tại

SĐt chỉ cho nhập 10ký tự và bàn phím chỉ hiện số
OTP giới hạn 6 ký tự và bàn phím chỉ hiện số
Text ”lưu mật khẩu” → “lưu thông tin” → tick vào thì sẽ để default value là số điện thoại mình vừa nhập → khi logout ra thì sđt đó vẫn hiện ở ô input.
Nếu chưa nhập OTP thì disable nút đăng nhập đi

app teacher

5
High

Các UI chưa hoàn thiệu

Text ”lưu mật khẩu” → “lưu thông tin” → tick vào thì sẽ để default value là số điện thoại mình vừa nhập → khi logout ra thì sđt đó vẫn hiện ở ô input.
click vào số hotline chưa thấy open đc Linking number phone
SĐt chỉ cho nhập 10ký tự và bàn phím chỉ hiện số
OTP giới hạn 6 ký tự và bàn phím chỉ hiện số

app student

There are no rows in this table

Add and prioritize tasks in your to-do list table. Then watch the progress bar move towards 100% each time you check Done. You got this!
Clear template
Progress:
0000
57.1
Phần lớp học
0
Done
Priority
Task
Email
Assignee
1
High

THỜI KHOÁ BIỂU

Tổng hợp (ghi rõ chi tiết đầy đủ đầu vào đầu ra)

api tạo thời khoá biểu cho học sinh
api tạo nội dung bài tập về nhà, bài học, bài giảng
api xin nghỉ

Backend

2
High

THỜI KHOÁ BIỂU

Cái UI anh ko vuốt đc sang tuần khác (như app cũ). → tìm hiểu xem có thể làm vuốt sang đc ko, nếu ko thì giải thích lại cho a sao ko làm được.
kéo từ trên xuống thì có refresh reload lại dữ liệu
item buổi học khi click vào thì call api lấy detail buổi học đó → hỏi Huy api này, hiện tại a thấy đang truyền param navigate sang thì ko đủ dữ liệu
click vào item buổi học → đi sang detail
nút xin nghỉ phải ở bên dưới , hiện tại đang ở trên header
chưa ghép api xin nghỉ, hỏi Huy api này
dữ liệu nội dung bài học và bài tập về nhà chưa có. → bảo Huy thêm vào, ít nhất phải có 2 3 item có đủ đầy.
bỏ cái ô input viết bình luận ở dưới đi

Student

3
Low

LỊCH DẠY

ấn chuyển tuần chưa hoạt động
click vào 1 item chưa đi ra màn chi tiết lớp

Teacher

4
High

LỚP HỌC

Tổng hợp (ghi rõ chi tiết đầy đủ đầu vào đầu ra)

API tạo lớp học
Api get lớp học theo trạng thái
tạo lịch học cho lớp

Backend

5
High

LỚP HỌC

chưa có refresh list
trong lịch học chưa có refresh
cái list lịch học đang lỗi khhi kéo đến cuối ko hiện item cuối cùng
thông tin về trạng thái lớp học, trạng thái học viên trong tab thông tin chưa thấy hiển thị
lịch học có màu dựa theo trạng thái (chưa học thì xanh lam, học rồi thì canh lá cây)

Student

6
High

Bài tập về nhà

phần gửi bài tập về nhà đi chưa ghép api
Click vào item của tab Bài tập hoàn thành , chưa thấy có nút chỉnh sửa, chưa có nút xoá, bỏ phần thêm ảnh và thêm đường dẫn đi, bỏ ô textinput thay bằng thông tin bài làm - link - ảnh .
Hiển thị thêm phần bình luận giống như app cũ

Student

7
High

Bài tập về nhà

Tạo buổi học → tạo bài tập, bài giảng

Backend

There are no rows in this table

Học bù

không có trên cms
chưa có ý tưởng làm

Thêm

nộp bài tập đính kèm video
player trên app teacher


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.