icon picker
Lương 3P

Kế hoạch giới thiệu và đào tạo
0
Nội dung
Chi tiết
Số buổi
Thời lượng (phút/buổi)
Thành phần dự kiến
Google Calendar - Event
1
Tổng quát về mô hình lương 3P
Giới thiệu mô hình lương 3P
Các bước triển khai
Một số kiến thức, thông tin liên quan
Ưu và nhược điểm
1
90 mins
Dang Duy Bao
Duong Thi Thu Huong
VH
VŨ HẢO
2
Mô hình tính lương 3P khái quát
Cách triển khai mô hình 3P
Xây dựng mô hình lương P1:
Các bước triển khai
Phương pháp đánh giá giá trị công việc HAY
Phương pháp đánh giá nhanh/tắt giá trị công việc
Hệ thống lương P1
Xây dựng mô hình lương P2:
Khung năng lực và từ điển năng lực
Đánh giá năng lực
Hệ thống lương P2
Xây dựng mô hình lương P3:
Xây dựng mô hình KPI
Hệ thống lương P3

2-3
60 mins
Duong Thi Thu Huong
Anh Tran Thi Ngoc
VH
VŨ HẢO
3
Mô hình tính lương 3P (chi tiết)
Đi sâu hơn các nội dung các nội dung của phần trên
Tìm phương án phù hợp áp dụng 3P cho Yospace
Lên kế hoạch thực hiện triển khai tại Yospace
3-5
60 mins
Duong Thi Thu Huong
Anh Tran Thi Ngoc
VH
VŨ HẢO
4
There are no rows in this table

Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Trả lương theo thời gian
Công việc cố định hàng ngày, kết quả thể hiện sau 1 thời gian (ngày/tuần)
Công việc cần tính sáng tạo
HCNS, Design, Kế toán, Marketing...
Trả lương theo sản phẩm
Theo sản phẩm cá nhân, theo sản phẩm tập thể...
Theo sản phẩm có thưởng, theo sản phẩm luỹ tiến
CTV, nhân viên may mặc...
Trả lương khoán

Trả lương theo 3P

image.png
Hệ thống trả lương 3P
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.