icon picker
Tìm hiểu về Coda.io

Last edited 350 days ago by Khiem Dao Vinh

Kênh video hướng dẫn

Tạo tài khoản

Dùng tài khoản @yotel.vn của công ty để đăng ký và đăng nhập
Tất cả các tài khoản @yotel.vn có 1 không gian chung để sử dụng các file public

Tạo Page

Tạo trang mới
Thêm tiêu đề
Thêm và thao tác với trang con
Thêm cover
Thêm icon
Thêm Subtitle và Author
Outline của trang
iykhlh
saSA
SDADAS
ÁDASD
SDASDSA
SSS

Định dạng văn bản trong Pages

Tiêu đề

Head 1
Head 2
Bullet 1
Bullet 2

Bảng

Sơ lược về bảng
Copy dữ liệu từ Google Sheet
1

Các kiểu dữ liệu

image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.