Skip to content

icon picker
Points


Points Tracker
2
Student
Date
Point
Column 4
1
Erick Viveros
10/31/2023
1
2
Erick Viveros
10/31/2023
1
3
Erick Viveros
10/31/2023
1
4
Erick Viveros
10/31/2023
1
5
Erick Viveros
10/31/2023
1
6
Erick Viveros
10/31/2023
1
7
Edward
10/20/2023
1
8
Edward
10/20/2023
1
9
Edward
10/20/2023
1
10
Julian Saleski
10/20/2023
1
11
Julian Saleski
10/20/2023
1
12
Edward
10/20/2023
1
13
Edward
10/20/2023
1
14
Jayden Z.
10/19/2023
1
15
Jayden Z.
10/19/2023
1
16
Jayden Z.
10/19/2023
1
17
Julian Saleski
10/19/2023
1
18
Julian Saleski
10/19/2023
1
19
Julian Saleski
10/19/2023
1
20
Julian Saleski
10/19/2023
1
21
Julian Saleski
10/19/2023
1
22
Erick Viveros
10/19/2023
1
23
Erick Viveros
10/19/2023
1
24
Erick Viveros
10/19/2023
1
25
Julian Saleski
10/19/2023
1
26
Edward
10/19/2023
1
27
Nicholas G.
10/19/2023
1
28
Nicholas G.
10/19/2023
1
29
Nicholas G.
10/19/2023
1
30
Edward
10/19/2023
1
31
Edward
10/19/2023
1
32
Julian Saleski
10/19/2023
1
33
Jayden Z.
10/19/2023
1
34
Edward
10/19/2023
1
35
Edward
10/19/2023
1
36
Julian Saleski
10/19/2023
1
37
Julian Saleski
10/19/2023
1
38
Julian Saleski
10/19/2023
1
39
Julian Saleski
10/19/2023
1
40
Julian Saleski
10/19/2023
1
41
Julian Saleski
10/19/2023
1
42
Julian Saleski
10/19/2023
1
43
Edward
10/18/2023
1
44
Julian Saleski
10/18/2023
1
45
Julian Saleski
10/18/2023
1
46
Julian Saleski
10/18/2023
1
47
Sophia
10/18/2023
1
48
Andree R
10/18/2023
1
49
Esmeralda O.
10/18/2023
1
50
Esmeralda O.
10/18/2023
1
51
Thamara C.
10/18/2023
1
52
Thamara C.
10/18/2023
1
53
Erick Viveros
10/18/2023
1
54
Jayden Z.
10/18/2023
1
55
Jayden Z.
10/18/2023
1
56
Gethsemani R.
10/18/2023
1
57
Gethsemani R.
10/18/2023
1
58
Melanie A.
10/18/2023
1
59
Melanie A.
10/18/2023
1
60
Esmeralda O.
10/17/2023
1
61
Jayden Z.
10/17/2023
1
62
Julian Saleski
10/16/2023
1
63
Julian Saleski
10/16/2023
1
64
Julian Saleski
10/16/2023
1
65
Julian Saleski
10/13/2023
1
66
Melissa Roman
10/13/2023
1
67
Jayden Z.
10/13/2023
1
68
Jean Carlos V.
10/13/2023
1
69
Esmeralda O.
10/13/2023
1
70
Julian Saleski
10/13/2023
1
71
Edward
10/13/2023
1
72
Jayden Z.
10/13/2023
1
73
Isaias V.
10/13/2023
1
74
Quetzali A.
10/13/2023
1
75
Andrew G.
10/13/2023
1
76
Melanie A.
10/13/2023
1
77
Esmeralda O.
10/13/2023
1
78
Jean Carlos V.
10/13/2023
1
79
Thamara C.
10/13/2023
1
80
Jayden Z.
10/13/2023
1
81
Yahir F.
10/13/2023
1
82
Yahir F.
10/13/2023
1
83
Andrew G.
10/13/2023
1
84
Edward
10/13/2023
1
85
Erick Viveros
10/13/2023
1
86
Erick Viveros
10/13/2023
1
87
Erick Viveros
10/13/2023
1
88
Melanie A.
10/13/2023
1
89
Quetzali A.
10/13/2023
1
90
Quetzali A.
10/13/2023
1
91
Julian Saleski
10/13/2023
1
92
Julian Saleski
10/13/2023
1
93
Julian Saleski
10/13/2023
1
94
Edward
10/13/2023
1
95
Edward
10/13/2023
1
96
Edward
10/13/2023
1
97
Melissa Roman
10/13/2023
1
98
Nicholas G.
10/13/2023
1
99
Estephania
10/13/2023
1
100
Estephania
10/13/2023
1
101
Estephania
10/13/2023
1
102
Estephania
10/13/2023
1
103
kimberly
10/13/2023
1
104
kimberly
10/13/2023
1
105
kimberly
10/13/2023
1
106
kimberly
10/13/2023
1
107
Melissa Roman
10/12/2023
1
108
Nicholas G.
10/12/2023
1
109
Nicholas G.
10/12/2023
1
110
Edward
10/12/2023
1
111
Edward
10/12/2023
1
112
Esmeralda O.
10/10/2023
1
113
Jean Carlos V.
10/10/2023
1
114
Melissa Roman
10/10/2023
1
115
Nicholas G.
10/10/2023
1
116
Estepahnia
10/10/2023
1
117
Esmeralda O.
10/6/2023
1
118
Melissa Roman
10/6/2023
1
119
Nicholas G.
10/6/2023
1
120
Nicholas G.
10/6/2023
1
121
Julian Saleski
10/6/2023
1
122
Edward
10/6/2023
1
123
Edward
10/6/2023
1
124
Andree R
10/6/2023
1
125
Andree R
10/6/2023
1
126
Yahir F.
10/5/2023
1
127
Yahir F.
10/5/2023
1
128
Nicholas G.
10/5/2023
1
129
Melissa Roman
10/5/2023
1
130
Edward
10/5/2023
1
131
Isaias V.
10/5/2023
1
132
Melanie A.
10/5/2023
1
133
Esmeralda O.
10/5/2023
1
134
Jean Carlos V.
10/5/2023
1
135
Gethsemani R.
10/5/2023
1
136
Jayden Z.
10/5/2023
1
137
Melissa Roman
10/5/2023
1
138
Edward
10/5/2023
1
139
Edward
10/5/2023
1
140
Nicholas G.
10/5/2023
1
141
Nicholas G.
10/5/2023
1
142
Juan Pablo E.
10/4/2023
1
143
Julian Saleski
10/4/2023
1
144
Juan Pablo E.
10/4/2023
1
145
Jayden Z.
10/4/2023
1
146
Melanie A.
10/4/2023
1
147
Thamara C.
10/4/2023
1
148
Andrew G.
10/4/2023
1
149
Andree R
10/4/2023
1
150
Esmeralda O.
10/4/2023
1
151
Melissa Roman
10/4/2023
1
152
Jayden Z.
10/4/2023
1
153
Jayden Z.
10/4/2023
1
154
Julian Saleski
10/3/2023
1
155
Thamara C.
10/3/2023
1
156
Gethsemani R.
10/3/2023
1
157
Melissa Roman
10/3/2023
1
158
Edward
10/3/2023
1
159
Thamara C.
10/3/2023
1
160
Isaias V.
10/3/2023
1
161
Isaias V.
10/3/2023
1
162
Melanie A.
10/3/2023
1
163
Jean Carlos V.
10/3/2023
1
164
Erick Viveros
10/3/2023
1
165
Jayden Z.
10/3/2023
1
166
Thamara C.
10/3/2023
1
167
Yahir F.
10/3/2023
1
168
Edward
10/3/2023
1
169
Jayden Z.
10/3/2023
1
170
Erick Viveros
10/3/2023
1
171
Yahir F.
10/3/2023
1
172
Yahir F.
10/3/2023
1
173
Julian Saleski
10/3/2023
1
174
Julian Saleski
9/29/2023
1
175
Esmeralda O.
9/29/2023
1
176
Edward
9/29/2023
1
177
Edward
9/29/2023
1
178
Thamara C.
9/29/2023
1
179
Thamara C.
9/29/2023
1
180
Thamara C.
9/29/2023
1
181
Thamara C.
9/29/2023
1
182
Edward
9/27/2023
1
183
Julian Saleski
9/27/2023
1
184
Esmeralda O.
9/27/2023
1
185
Andree R
9/27/2023
1
186
Juan Pablo E.
9/27/2023
1
187
Jayden Z.
9/27/2023
1
188
Gethsemani R.
9/27/2023
1
189
Quetzali A.
9/27/2023
1
190
Jean Carlos V.
9/27/2023
1
191
Esmeralda O.
9/27/2023
1
192
Julian Saleski
9/26/2023
1
193
Erick Viveros
9/26/2023
1
194
Nicholas G.
9/26/2023
1
195
Edward
9/26/2023
1
196
Julian Saleski
9/26/2023
1
197
Melanie A.
9/26/2023
1
198
Juan Pablo E.
9/26/2023
1
199
Jayden Z.
9/26/2023
1
200
Jean Carlos V.
9/26/2023
1
201
Andrew G.
9/26/2023
1
202
Julian Saleski
9/26/2023
1
203
Quetzali A.
9/25/2023
1
204
Thamara C.
9/25/2023
1
205
Jayden Z.
9/25/2023
1
206
Melissa Roman
9/25/2023
1
207
Julian Saleski
9/25/2023
1
208
Julian Saleski
9/20/2023
1
209
Gethsemani R.
9/20/2023
1
210
Melanie A.
9/20/2023
1
211
Melissa Roman
9/20/2023
1
212
Jayden Z.
9/20/2023
1
213
Juan Pablo E.
9/20/2023
1
214
Erick Viveros
9/20/2023
1
215
Esmeralda O.
9/20/2023
1
216
Jean Carlos V.
9/20/2023
1
217
Nicholas G.
9/20/2023
1
218
Julian Saleski
9/20/2023
1
219
Edward
9/19/2023
1
220
Edward
9/19/2023
1
221
Nicholas G.
9/19/2023
1
222
Jayden Z.
9/19/2023
1
223
David A.
9/19/2023
1
224
Erick Viveros
9/19/2023
1
225
Erick Viveros
9/19/2023
1
226
Esmeralda O.
9/19/2023
1
227
Gethsemani R.
9/19/2023
1
228
Gethsemani R.
9/19/2023
1
229
Melanie A.
9/19/2023
1
230
Melissa Roman
9/19/2023
1
231
Jayden Z.
9/18/2023
1
232
Erick Viveros
9/18/2023
1
233
Julian Saleski
9/18/2023
1
234
Andree R
9/18/2023
1
235
Edward
9/18/2023
1
236
Nicholas G.
9/18/2023
1
237
Esmeralda O.
9/18/2023
1
238
Jean Carlos V.
9/18/2023
1
239
Juan Pablo E.
9/18/2023
1
240
Nicholas G.
9/18/2023
1
241
Melanie A.
9/18/2023
1
242
Melissa Roman
9/18/2023
1
243
Edward
9/18/2023
1
244
Edward
9/18/2023
1
245
Melissa Roman
9/18/2023
1
246
Melanie A.
9/18/2023
1
247
Erick Viveros
9/18/2023
1
248
Erick Viveros
9/18/2023
1
249
Quetzali A.
9/18/2023
1
250
Nicholas G.
9/18/2023
1
251
Julian Saleski
9/18/2023
1
252
Isaias V.
9/18/2023
1
253
Juan Pablo E.
9/18/2023
1
254
Juan Pablo E.
9/18/2023
1
255
Thamara C.
9/18/2023
1
256
Melissa Roman
9/15/2023
1
257
Quetzali A.
9/15/2023
1
258
Jean Carlos V.
9/15/2023
1
259
Esmeralda O.
9/15/2023
1
260
Julian Saleski
9/15/2023
1
261
Edward
9/15/2023
1
262
Nicholas G.
9/15/2023
1
263
Edward
9/13/2023
1
264
David A.
9/13/2023
1
265
Melanie A.
9/13/2023
1
266
David A.
9/12/2023
1
267
Esmeralda O.
9/12/2023
1
268
Erick Viveros
9/12/2023
1
269
Jayden Z.
9/12/2023
1
270
Melissa Roman
9/12/2023
1
271
Edward
9/12/2023
1
272
Melanie A.
9/12/2023
1
273
Melissa Roman
9/12/2023
1
274
Melanie A.
9/12/2023
1
275
Julian Saleski
9/12/2023
1
276
Jayden Z.
9/12/2023
1
277
Erick Viveros
9/12/2023
1
278
Andree R
9/12/2023
1
279
Nicholas G.
9/12/2023
1
280
David A.
9/12/2023
1
281
Erick Viveros
9/12/2023
1
282
Esmeralda O.
9/12/2023
1
283
Julian Saleski
9/12/2023
1
284
Jean Carlos V.
9/12/2023
1
285
Jayden Z.
9/12/2023
1
286
Erick Viveros
9/12/2023
1
287
Erick Viveros
9/12/2023
1
288
Jayden Z.
9/12/2023
1
289
Jean Carlos V.
9/12/2023
1
290
Melanie A.
9/12/2023
1
291
Esmeralda O.
9/11/2023
1
292
Melissa Roman
9/11/2023
1
293
Andree R
9/11/2023
1
294
Andree R
9/11/2023
1
295
Andree R
9/11/2023
1
296
Andree R
9/11/2023
1
297
Thamara C.
9/11/2023
1
298
Andree R
9/11/2023
1
299
Andrew G.
9/11/2023
1
300
Julian Saleski
9/11/2023
1
301
Esmeralda O.
9/11/2023
1
302
Julian Saleski
9/11/2023
1
303
Melissa Roman
9/11/2023
1
304
Yahir F.
9/11/2023
1
305
Edward
9/11/2023
1
306
Erick Viveros
9/11/2023
1
307
Erick Viveros
9/8/2023
1
308
Julian Saleski
9/8/2023
1
309
Melissa Roman
9/8/2023
1
310
Melanie A.
9/8/2023
1
311
Jayden Z.
9/8/2023
1
312
Gethsemani R.
9/8/2023
1
313
Quetzali A.
9/7/2023
1
314
Melissa Roman
9/7/2023
1
315
Edward
9/7/2023
1
316
Isaias V.
9/7/2023
1
317
Andree R
9/7/2023
1
318
David A.
9/7/2023
1
319
Quetzali A.
9/7/2023
1
320
Andrew G.
9/7/2023
1
321
Erick Viveros
9/7/2023
1
322
Julian Saleski
9/7/2023
1
323
Jayden Z.
9/7/2023
1
324
Yahir F.
9/7/2023
1
325
Juan Pablo E.
9/7/2023
1
326
Melissa Roman
9/6/2023
1
327
Melanie A.
9/6/2023
1
328
David A.
9/6/2023
1
329
Julian Saleski
9/6/2023
1
330
Andree R
9/6/2023
1
331
Isaias V.
9/6/2023
1
332
Yahir F.
9/6/2023
1
333
Juan Pablo E.
9/6/2023
1
334
Julian Saleski
9/6/2023
1
335
Jayden Z.
9/6/2023
1
336
Erick Viveros
9/6/2023
1
337
Erick Viveros
9/6/2023
1
338
Edward
9/6/2023
1
339
Edward
9/6/2023
1
340
Edward
9/6/2023
1
341
Edward
9/6/2023
1
342
Edward
9/6/2023
1
343
Edward
9/6/2023
1
344
Edward
9/6/2023
1
345
Edward
9/6/2023
1
346
Edward
9/6/2023
1
347
Edward
9/6/2023
1
348
Edward
9/6/2023
1
349
Edward
9/6/2023
1
350
Edward
9/6/2023
1
351
Erick Viveros
9/6/2023
1
352
Julian Saleski
9/6/2023
1
353
Thamara C.
9/6/2023
1
354
David A.
9/5/2023
1
355
Erick Viveros
9/5/2023
1
356
Julian Saleski
9/5/2023
1
357
Julian Saleski
9/5/2023
1
358
Erick Viveros
9/5/2023
1
359
Melanie A.
9/5/2023
1
360
Melissa Roman
9/5/2023
1
361
Nicholas G.
9/5/2023
1
362
Julian Saleski
9/1/2023
1
363
Quetzali A.
9/1/2023
1
364
David A.
9/1/2023
1
365
Thamara C.
9/1/2023
1
366
Esmeralda O.
9/1/2023
1
367
Andree R
9/1/2023
1
368
Julian Saleski
9/1/2023
1
369
Melissa Roman
9/1/2023
1
370
David A.
9/1/2023
1
371
Erick Viveros
9/1/2023
1
372
Erick Viveros
9/1/2023
1
373
Nicholas G.
9/1/2023
1
374
Nicholas G.
9/1/2023
1
375
Melanie A.
9/1/2023
1
376
Melanie A.
9/1/2023
1
377
Gethsemani R.
9/1/2023
1
378
Gethsemani R.
9/1/2023
1
379
Nicholas G.
9/1/2023
1
380
Esmeralda O.
9/1/2023
1
381
Julian Saleski
9/1/2023
1
382
Melissa Roman
9/1/2023
1
383
Andree R
8/31/2023
1
384
Julian Saleski
8/31/2023
1
385
Melanie A.
8/31/2023
1
386
Melissa Roman
8/31/2023
1
387
Isaias V.
8/31/2023
1
388
Julian Saleski
8/31/2023
1
389
Melissa Roman
8/31/2023
1
390
Melanie A.
8/31/2023
1
391
Melissa Roman
8/31/2023
1
392
David A.
8/29/2023
1
393
Esmeralda O.
8/29/2023
1
394
Jean Carlos V.
8/29/2023
1
395
Jeremy Sepulveda
8/29/2023
1
396
Isaias V.
8/29/2023
1
397
Gethsemani R.
8/29/2023
1
398
Nicholas G.
8/29/2023
1
399
Yahir F.
8/29/2023
1
400
Julian Saleski
8/29/2023
1
401
Melanie A.
8/29/2023
1
402
Melissa R.
8/29/2023
1
403
Jayden Z.
8/28/2023
1
404
Melissa Roman
8/28/2023
1
405
Melanie A.
8/28/2023
1
406
Julian Saleski
8/28/2023
1
407
Thamara C.
8/28/2023
1
408
Julian Saleski
8/28/2023
1
409
Erick Viveros
8/28/2023
1
410
Melissa Roman
8/28/2023
1
411
Melanie A.
8/28/2023
1
412
Joshua A.
8/28/2023
1
413
Julian Saleski
8/28/2023
1
414
8/20/2023
1
415
Alexis H.
8/20/2023
1
416
Bailey B
8/17/2023
1
417
Bailey B
8/17/2023
1
418
Bailey B
8/17/2023
1
419
Bailey B
8/17/2023
1
420
Jen M
8/17/2023
1
421
8/17/2023
1
422
8/17/2023
1
423
Luis R
8/17/2023
1
424
Luis R
8/17/2023
1
425
Luis R
8/17/2023
1
426