Skip to content

icon picker
Rapport

Min 1 000 ord - Max 2 000 ord
(2,5 A4 Arial 11pt)
Ex bilagor / bilder
5 stycken takeaways, varan en är belyst mer.
Beskriv vad DU har gjort i arbetet, samt det som är relevant i din grupps allmäna arbete / dina studiekollegors arbete, om de berör ditt arbete.

VG:

Minst 2 dataset
Minst 1 500 ord i rapporten
Mer motiverad analys
Minst 2 olika tekniska metoder / dataset

Rapportmall:


Bakgrund, Syfte & Intressenter
(Mål, business case & frågeställning)
Vilket scope har man valt / Avgränsning?


2. Hypotes
(Vilket utfall tror man frågeställningen kommer få? Vart tror man datan pekar?)


3. Metod & Teknik-val
(Hur ska / har detta genomförts, vilka tekniker och metoder? Varför?)
Projektmetodik?


4. Data & Källor
(Beskriv kort datakällorna, varför valdes dessa, kvalite / notes? )

5. Genomförande
(Berätta om projektförloppet. Vad skedde? Vilka beslut togs och vilka slutsatser drogs? Varför? Main events?)
Koden, analyserna, projektverktyg med board

6. Key Findings & Main takeaway
Beskriv kortfattat varje keyfinding i punktform.
Vilken information gav respektive? Vilken nytta för beställare? Hur kom du fram till varje?
Vart kan man ta det vidare från dessa insikter / funktioner / modeller?
Bifoga här gärna kod såväl som visualiseringar etc. (Räknas ej in i word- eller page-count)
Rekommendationer?
Beskriv en av key findingsen som du ser som extra viktig.
Varför var just denna viktig?
Vilka ytterligare metoder / granskningar gav du utrymme åt just denna? Varför?


7. Slutsats
Vad är den samlade bilden av alla dina key findings?
Vad ska man nu göra med dessa findings & main takeaway?
Rekommenderad Implementering?


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.