Skip to content
Daily Timing Planner
Share
Explore
tại sao dùng cái doc này
nó track chính xác nhất những gì mình làm (export)
chính nó hướng mình làm cái gì trong ngày (plan)
nó sửa đổi dễ dàng (simplicity): giúp mình liên tục cập nhật và sử dụng hàng ngày, thực sự mang lại kết quả
và nó rất chính xác (đến từng giây)

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.