Skip to content
KHU KINH TẾ 19
Share
Explore

TỔNG QUAN

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 19

ĐỊA DIỂM: KHU KINH TẾ NGHI SƠN - TỈNH THANH HÓA

QUY MÔ: 570HA

DANH MỤC
0
VỊ TRÍ
Card 2
Card 3Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.