Skip to content
VAG | ERP - Dự toán triển khai
Share
Explore

Đối tượng sử dụng

Sales, SA: Người khởi tạo ticket, nắm các tiến độ và có trách nhiệm thúc đẩy các phòng ban chức năng thực hiện nhiệm vụ
Planning: Là người điều phối và nắm tiến độ DTTK và chốt các phiên bản Revision (R)
Các phòng chức năng: Kế toán, Thiết kế, App - tham gia và để fill thông tin và review danh sách hàng hoá

Mục tiêu

Tạo một không gian làm việc xoay quanh một ticket để liên kết chuỗi phòng ban tham gia.
Đồng bộ thông tin, liên lạc, trao đổi nhanh chóng
Dễ dàng nắm bắt tiến độ, thúc đẩy đúng người, đúng phòng ban
Phát hiện được điểm nghẽn, khó khăn trong qui trình để đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời
Liên kết chuỗi cung ứng, dự án đi theo sau

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.