Skip to content
Tài liệu hướng dẫn: Sales Tự chào giá
Share
Explore

icon picker
Tài liệu hướng dẫn: Sales Tự chào giá CCTB


Mục tiêu:

Đảm bảo tốc độ cho Sales làm việc với khách hàng
Tối ưu hóa nhân lực trong công ty
Sales chủ động làm việc và tiếp cận công nghệ một cách nhanh chóng
Đồng bộ với các Module hiện tại của ERP
Phần mềm chào giá tạo tiền đề cho các Module thuộc chuỗi vận hành của công ty

Đối tượng

Sales, SA: Sử dụng chính phần mềm chào giá - thao tác tạo chào giá và gửi cho khách hàng qua email
Phòng Kế hoạch: Đóng vai trò người cấu hình, quản lý sản phẩm và check các thao tác cho Sales


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.