Skip to content
Dành cho Phòng Dự Án - PDA
Share
Explore
This link can't be embedded.
Mục tiêu
Chuyển đổi dự án từ Clickup sang Odoo: Các dự án năm 2022 sang (khoảng 25 dự án)
Đưa vào vận hành nhanh nhất có thể Module Dự án để chạy những Dự án mới nhất
Xây dựng dữ liệu PDA trên Odoo và liên kết chúng với các phòng ban khác
Chuẩn bị cho chuyển đổi số cho phòng Dự án
Đối tượng sử dụng
PDA
Sale nắm tiến độ
Mua hàng

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.