แดชบอร์ดรับรายได้ลูกค้า

การเรียกเก็บเงินลูกค้าทั้งหมด

รายได้รวมต่อลูกค้าหนึ่งราย
Earnings/Week is at least:
00
0
Reset Slider Value
Search
ลูกค้า
สัปดาห์ของ
รายได้ / สัปดาห์
สถานะ
Client B
1
6/18/2021
$0.00
Working
$0.00
Sum
นาง B
17
1/4/2021
$0.00
Paid
3/29/2021
$24.00
Submitted
4/5/2021
$96.00
Working
1/11/2021
$0.00
Paid
1/18/2021
$0.00
Paid
1/25/2021
$0.00
Paid
2/1/2021
$0.00
Paid
2/8/2021
$0.00
Paid
2/15/2021
$0.00
Paid
2/22/2021
$0.00
Paid
3/1/2021
$0.00
Submitted
3/8/2021
$0.00
Submitted
3/15/2021
$0.00
Paid
3/22/2021
$0.00
Submitted
3/29/2021
$24.00
Working
4/5/2021
$96.00
Working
6/25/2021
$0.00
Working
$240.00
Sum
$240.00
Sum
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.