Skip to content
Thông tin tòa nhà

icon picker
Danh sách tài sản, thiết bị, dụng cụ

Hạng mục
Status
Hình ảnh
Account
Password
Ngày bắt đầu sử dụng
Lịch bảo trì định kỳ
File bàn giao
Thông tin đối tác cần liên hệ
1
Máy tính để bàn
Không sử dụng
2
Hệ thống Wifi
Đang sử dụng
3
Hệ thống Điện
Đang sử dụng
4
Hệ thống Nước
Đang sử dụng
Máy bơm App Tapo Anh Lân là admin
5
Hệ thống Gas
Không sử dụng
6
Hệ thống PCCC
7
Phần mềm quản lý Bãi xe
Không sử dụng
8
Các bộ chìa khóa phòng
Đang sử dụng
Admin Chị La
Phòng 103 - Khóa Homekit AB 14G Còn lại - Khóa Homekit AB 13G
9
Sổ biên nhận cọc
Không sử dụng
10
Hệ thống khóa cửa dưới đường
Đang sử dụng
666666OK
11
Cửa trắng GS25
Đang sử dụng
Pass admin cửa trắng GS140293 Khóa Homekit AB 34C
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.