Skip to content
Thông tin tòa nhà

icon picker
Danh sách dịch vụ tòa nhà

Hạng mục
Trạng thái
Người thực hiện
Số điện thoại
Thông tin thanh toán
Kỳ làm việc / thanh toán
Lịch sử
1
Cảnh sát khu vực
Đang sử dụng
CAKV - Long
0976 666 332
Open
2
Dịch vụ vệ sinh KV chung
Đang sử dụng
Thanh toán hàng tháng
6150195241572 Hoàng Thị Kim Dung Ngân hàng MB Quân đội
Chiều thứ 3, 6 hàng tuần
Open
3
Dịch vụ bảo vệ
Không sử dụng
Open
4
Tiền điện tòa nhà
Đang sử dụng
Mã KH ĐIỆNPE04000276580 CTY TNHH TM DV SX TALENT NEST
Open
5
Tiền nước tòa nhà
Đang sử dụng
Nước Thanh toán theo đồng hồ phụ
Open
6
Tiền Internet tòa nhà
Đang sử dụng
Open
7
Dịch vụ giặt sấy
Không sử dụng
Open
8
Dịch vụ vệ sinh máy lạnh định kỳ
Đang sử dụng
Open
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.