Skip to content
Project: 61 Trần Kế Xương
Share
Explore
Thông tin tòa nhà

icon picker
Danh sách tài sản, thiết bị, dụng cụ


Hạng mục
Status
Hình ảnh
Account
Password
Ngày bắt đầu sử dụng
Lịch bảo trì định kỳ
File bàn giao
Thông tin đối tác cần liên hệ
Ghi chú
1
Máy tính để bàn
Không sử dụng
Open
2
Hệ thống Wifi
Đang sử dụng
image.png
5/10/2022
Open
3
Hệ thống Điện
Đang sử dụng
5/10/2022
Open
4
Hệ thống Nước
Đang sử dụng
image.png
5/10/2022
Open
5
Hệ thống Gas
Không sử dụng
Open
6
Hệ thống PCCC
Đang sử dụng
5/10/2022
0964 411 538 (CS PCCC Quận: Trung)
Open
7
Phần mềm quản lý Bãi xe
Không sử dụng
Open
8
Các bộ chìa khóa phòng
Đang sử dụng
image.png
Pass box: 126
5/10/2022
Open
9
Hệ thống Camera
Đang sử dụng
image.png
admin: 61TKX
2. User: baove
lala@889 abcd1234
5/10/2022
Số anh Kỹ thuật (có tính phí): 0983685325
Open
10
Hệ thống thang máy
Đang sử dụng
image.png
Open
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.