Skip to content
Project: 61 Trần Kế Xương
Share
Explore
Thông tin tòa nhà

icon picker
Danh sách dịch vụ tòa nhà


Hạng mục
Trạng thái
Người thực hiện
Số điện thoại
Thông tin thanh toán
Kỳ làm việc / thanh toán
Lịch sử
1
Cảnh sát khu vực
Open
2
Dịch vụ vệ sinh KV chung
Đang sử dụng
Thông tin vệ sinh tòa nhà: - Lịch vệ sinh: cô dọn vệ sinh 1 tuần 2 lần(3-7), các nơi cần vệ sinh + Hành lang + Cầu thang + Bệ cầu thang + Các thanh lan can + Bệ tường + Thang máy + WC ở tầng G + P101: Sáng T3 & T7 Chỉ dọn phòng khi có khách ở phòng + VP103: Sáng T3 & T7 Chỉ dọn phòng khi có khách ở phòng + P201: Sáng T3 & T7 Chỉ dọn phòng khi có khách ở phòng + P302: Sáng T3 & T7 Có thể dọn khi khách KHÔNG có ở phòng + P403: Sáng T3 & T7 Chỉ dọn phòng khi có khách ở phòng + P502: Sáng T3 & T7 Chỉ dọn phòng khi có khách ở phòng + VP mặt bằng sau - tầng G: Sáng T3 - 1h / Chỉ dọn phòng khi có khách ở phòng
Open
3
Dịch vụ bảo vệ
Không sử dụng
Open
4
Tiền điện tòa nhà
Đang sử dụng
Mã Điện Lực: PE04000253293
Open
5
Tiền nước tòa nhà
Đang sử dụng
Mã danh bộ: 120 717 805 70
Open
6
Tiền Internet tòa nhà
Đang sử dụng
NCC: FPT MKH: SGAAS3103 Đã thanh toán 12 tháng: Từ: 10/09/22 - đến 10/11/2023.
Open
7
Dịch vụ giặt sấy
Không sử dụng
Trang bị 2 máy giặt, 2 máy sấy ở sân trước MB tòa nhà.
Open
8
Dịch vụ vệ sinh máy lạnh định kỳ
Đang sử dụng
AirCity
989844970
Thanh toán sau khi vệ sinh định kỳ theo quy trình thanh toán dịch vụ AirCity.
Duy trình vệ sinh định kỳ 6 tháng/lần
Open
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.