Skip to content
Project: 209 Đường D5 Bình Thạnh
Share
Explore
Thông tin tòa nhà

icon picker
Danh sách dịch vụ tòa nhà

Hạng mục
Trạng thái
Người thực hiện
Số điện thoại
Thông tin thanh toán
Kỳ làm việc / thanh toán
Lịch sử
1
Cảnh sát khu vực
Open
2
Dịch vụ vệ sinh KV chung
Open
3
Dịch vụ bảo vệ
Open
4
Tiền điện tòa nhà
Open
5
Tiền nước tòa nhà
Open
6
Tiền Internet tòa nhà
Open
7
Dịch vụ giặt sấy
Open
8
Dịch vụ vệ sinh máy lạnh định kỳ
Open
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.