Share
Explore

Palabras de semana 3

Clothes
0
Palabra
Column 3
Traduccíon
1
boots
/buːts/
botas
2
cap
/kæp/
gorra
3
coat
/kəʊt/
saco
4
dress
/dres/
vestido
5
hoodie
/ˈhʊdi/
sudadera
6
jacket
/ˈdʒækət/
chaqueta
7
jeans
/dʒiːnz/
jeans
8
jumper
/ˈdʒʌmpə/
puente
9
shirt
/ʃɜːt/
camisa
10
shoes
/ʃuːz/
zapatos
11
skirt
/skɜːt/
falda
12
T-shirt
/ˈtiː ʃɜːt/
camiseta de manga corta
13
top
/tɒp/
cima
14
tracksuit
/ˈtræksuːt/
chandal
15
trainers
/ˈtreɪnəz/
entrenadoras
16
trousers
/ˈtraʊzəz/
pantalones
There are no rows in this table
Adjectives
0
Palabra
Column 3
Traduccíon
1
big
/bɪɡ/
grande
2
boring
/ˈbɔːrɪŋ/
aburrido
3
cool
/kuːl/
frio
4
long
/lɒŋ/
largo
5
new
/njuː/
nuevo
6
old
/əʊld/
viejo
7
short
/ʃɔːt/
corto
8
small
/smɔːl/
pequeño
9
clever cat
/ˈklevə ˈkæt/
gato inteligente
There are no rows in this table
My things
0
Palabras
Column 3
Traduccíon
1
backpack
/ˈbækpæk/
mochila
2
games console
/ˈɡeɪmz kənˌsəʊl/
consola de juegos
3
laptop computer
/ˌlæptɒp kəmˈpjuːtə/
ordenador portátil
4
mobile phone
/ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/
teléfono móvil
5
mountain bike
/ˈmaʊntən baɪk/
bicicleta de montaña
6
skateboard
/ˈskeɪtbɔːd/
patineta
7
even
/ˈiːvən/
incluso
8
fantastic
/fænˈtæstɪk/
fantástica
9
favourites
/ˈfeɪvrəts/
favoritas
10
gadget
/ˈɡædʒət/
artilugio
11
pet
/pet/
mascota
12
pocket
/ˈpɒkət/
bolsillo
13
right size
/raɪt saɪz/
talla correcta
There are no rows in this table
Say it!
0
Palbra
Column 3
Traduccíon
1
That’s easy
/ðæts ˈiːzi/
Eso es fácil
2
That’s not all
/ˌðæts nɒt ˈɔːl/
Eso no es todo
3
That’s right
/ˌðæts ˈraɪt/
Así es
4
You’re cold
/ˌjɔː ˈkəʊld/
Estas frio
5
Congratulations!
/kənˌɡrætʃəˈleɪʃənz/
¡Felicidades!
6
Don’t worry!
/ˌdəʊnt ˈwʌri/
¡No te preocupes!
7
How cool is that?
/haʊ ˌkuːl ɪz ˈðæt/
¿Cuan genial es eso?
8
No problem.
/ˌnəʊ ˈprɒbləm/
No hay problema.
9
Hang on!
/ˌhæŋ ˈɒn/
¡Aférrate!
10
Here you are
/ˈhɪə jə ˌɑː/
Aquí estás
11
Over there.
/ˌəʊvə ˈðeə/
Por ahí.
12
What’s up?
/ˌwɒts ˈʌp/
¿Qué pasa?
13
put away
/ˌpʊt əˈweɪ/
guardar
14
too (small)
/tuː (smɔːl)/
También (pequeña)
15
Are you sure?
/ˌɑː jə ˈʃɔː/
Estas segura
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.