Share
Explore

Palabras de semana 2 ELementary

School subjects
0
Palabra
Pronunciación
Traduccíon
1
Art
/ɑːt/
Arte
2
Computer Studies
/kəmˈpjuːtə ˌstʌdiz/
Ciencias de la Computación
3
English
/ˈɪŋɡlɪʃ/
Ingles
4
French
/frentʃ/
Franzes
5
Geography
/dʒiˈɒɡrəfi/
Geogafía
6
History
/ˈhɪstəri/
Historia
7
Maths
/mæθs/
Matemáticas
8
Music
/ˈmjuːzɪk/
Música
9
P.E.
/ˌpiː ˈiː/
Educacíon físico
10
Science
/ˈsaɪəns/
Ciencia
There are no rows in this table
School items
0
Palabra
Pronunciación
Traduccíon
1
calculator
/ˈkælkjəleɪtə/
calculadora
2
dictionary
/ˈdɪkʃənəri/
vocabulario
3
laptop
/ˈlæptɒp/
computadora portátil
4
map
/mæp/
mapa
5
paints
/peɪnts/
pinturas
6
pencil case
/ˈpensəl keɪs/
estuche
7
rubber
/ˈrʌbə/
borrador
8
ruler
/ˈruːlə/
regla
9
scissors
/ˈsɪzəz/
tijeras
10
trainers
/ˈtreɪnəz/
zapatillas deportivas
There are no rows in this table
Places in a school
0
Palabra
Pronunciación
Traduccíon
1
canteen
/kænˈtiːn/
comedor
2
classroom
/ˈklɑːsrʊm/
clase
3
computer room
/kəmˈpjuːtə ruːm/
clase de ordenadores
4
gym
/dʒɪm/
Gimnasio
5
hall
/hɔːl/
vestíbulo
6
library
/ˈlaɪbrəri/
biblioteca
7
playground
/ˈpleɪɡraʊnd/
patio de recreo
8
staff room
/ˈstɑːf ruːm/
habitación de pesonal
There are no rows in this table
After school
0
Palabra
Pronunciación
Traduccíon
1
do ballet
/ˌduː ˈbæleɪ/
hacer ballet
2
do judo
/ˌduː ˈdʒuːdəʊ/
hacer judo
3
do karate
/ˌduː kəˈrɑːti/
hacer karate
4
do pottery
/ˌduː ˈpɒtəri/
hacer cerámica
5
play basketball
/ˌpleɪ ˈbɑːskətbɔːl/
jugar baloncesto
6
play chess
/ˌpleɪ ˈtʃes/
jugar ajedrez
7
play football
/ˌpleɪ ˈfʊtˌbɔːl/
Jugar al fúbol
8
play tennis
/ˌpleɪ ˈtenɪs/
jugar tenis
9
play the drums
/ˌpleɪ ∂ə ˈdrʌmz
tocar la batería
10
play the guitar
/ˌpleɪ ∂ə ɡɪˈtɑː(r)/
tocar la guitarra
11
play the piano
/ˌpleɪ ∂ə /piˈænəʊ/
tocar el piano
12
painting
/ˈpeɪntɪŋ/
cuadro
13
paint pictures
/ˌpeɪnt ˈpɪktʃəz/
hacer dibujos
14
play an instrument
/ˌpleɪ ən ˈɪnstrəmənt/
tocar un instrumento musical
15
play in a band
/ˌpleɪ ɪn ə /bænd/
jugar en grupo
16
rest
/rest/
descanso
17
sleep
/sliːp/
dormir
18
stay in bed
/ˌsteɪ ɪn ˈbed/
quedar en la cama
There are no rows in this table
Other
0
Palabra
Pronunciación
Traduccíon
1
Hurry up!
/ˌhʌri ˈʌp/
¡darse prisa!
2
We’re late!
/ˌwɪə ˈleɪt/
¡vamos tarde!
3
What a mess!
/ˌwɒt ə ˈmes/
¡que desastre!
4
after
/ˈɑːftə/
despues
5
at home
/ət ˈhəʊm/
en casa
6
at school
/ət skuːl/
en escuela
7
at the same time
/ət ∂ə ˌseɪm ˈtaɪm/
al mismo tiempo
8
boring
/ˈbɔːrɪŋ/
aburrido
9
bring
/brɪŋ/
traer
10
chicken
/ˈtʃɪkɪn/
gallina
11
club
/klʌb/
club
12
daily routine
/ˌdeɪli ruːˈtiːn/
rutinas diarias
13
dinner
/ˈdɪnə/
cena
14
do your homework
/ˌduː jə ˈhəʊmwɜːk/
hacer deberes
15
everyone
/ˈevriwʌn/
cada
16
get up
/ˌɡet ˈʌp/
levantarse
17
have breakfast
/ˌhæv ˈbrekfəst/
desayunar
18
in class
/ˌɪn ˈklɑːs/
en clase
19
late for class
/ˌleɪt fə ˈklɑːs/
llegar tarde a clase
20
listen to music
/ˌlɪsən tə ˈmjuːzɪk/
escuchar música
21
noisy
/ˈnɔɪzi/
ruidoso
22
on TV
/ɒn ˌtiː ˈviː/
en TV
23
on weekdays
/ɒn ˈwiːkdeɪz/
de lunes a viernes
24
phone
/fəʊn/
teléfono
25
play sports
/ˌpleɪ ˈspɔːts/
practicar deporte
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.