Share
Explore

Dejiny výtvarnej kultúry

Typ vyučovacej hodiny: fixačná
Vyučovacie metódy: frontálne opakovanie, motivačný rozhovor, práca s obrazovými ukážkami umeleckých diel , práca s kresbou
Vyučovacie pomôcky: obrazové ukážky umeleckých diel, projektor
Kognitívne ciele: Hlavný cieľ:
Žiak vie popísať základné znaky etruského umenia a ich vplyv na rozvoj vznikajúcej rímskej ríše aj na rozvoj umenia v ďalších obdobiach. Žiak pozná najvýznamnejšie pamiatky umenia Etruskov z oblasti sochárstva maliarstva a architektúry, tiež pozná umelecké techniky, ktoré používali a námety, ktoré zobrazovali v umeleckých dielach.

Afektívne ciele:
Žiak dokáže zaujať postoj k kultúrnemu prínosu etruského umenia a etruskej spoločnosti a dokáže nájsť spoločné a rozdielne znaky so súčasnou dobou v oblasti umenia a kultúry.

Psychomotorické ciele:
Žiak kresbou zjednodušene zachytí tvary etruských keramických nádob zároveň k nim doplní popis o technike ktorou boli zhotovené.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.